Lexicographic treatment of zero equivalence in Isizulu dictionaries

Show simple item record

dc.contributor.author Prinsloo, Danie J. (Daniel Jacobus), 1953-
dc.contributor.author Zondi, Nompumelelo Bernadette
dc.date.accessioned 2021-06-15T12:39:56Z
dc.date.available 2021-06-15T12:39:56Z
dc.date.issued 2020
dc.description.abstract One of the main tasks of compilers of bilingual dictionaries is to find suitable transla-tion equivalents for source language lemmas in the target language. It could be expected that to a large degree one should find full equivalence, or at least partial equivalents in the target language and that there might not be many instances where such translation equivalents are not available. Typically common words such as table, chair, man, woman come to mind and they are most likely to have equivalents in the target language. This article focuses on lexical and referential gaps between English and isiZulu, and their treatment in English and isiZulu paper dictionaries. The aim is to determine to what extent suitable translation equivalents are available for English and isiZulu lemmas and what the nature, extent and treatment strategies are in cases where such equivalents are not available. It will be shown that the extent of zero equivalence is much higher for this lan-guage pair than expected in general literature on zero equivalents. In some cases a specific concept is known in the target language but the target language has no word for it but in many instances the concept itself is unknown in the target language which implies that the language will also not have a word for such a concept. en_ZA
dc.description.abstract Een van die hooftake van samestellers van tweetalige woordeboeke is om geskikte vertaalekwivalente vir brontaal-lemmas in die doeltaal te vind. Daar kan verwag word dat 'n mens in 'n groot mate volle ekwivalensie of ten minste gedeeltelike ekwivalente in die doeltaal sal vind, en dat daar moontlik nie baie gevalle sal wees waar sulke vertaalekwivalente nie beskik-baar is nie. Gewoonlik word eerste gedink aan gewone woorde soos tafel, stoel, man, vrou en is dit waarskynlik dat hulle ekwivalente in die doeltaal sal hê. Hierdie artikel fokus op leksikale en ver-wysingsgapings tussen Engels en isiZulu en hulle bewerking in papierwoordeboeke vir Engels en isiZulu. Die doel is om vas te stel tot watter mate geskikte vertaalekwivalente beskikbaar is vir Engelse en isiZulu lemmas en wat die aard, omvang en behandelingstrategieë is in gevalle waar sulke ekwivalente nie beskikbaar is nie. Daar sal aangetoon word dat die omvang van zero-ekwiva-lensie vir hierdie taalpaar veel groter is as wat in die algemene literatuur verwag word oor zero-ekwivalente vir beide leksikale en verwysingsgapings. In sommige gevalle is 'n spesifieke begrip in die doeltaal bekend, maar die doeltaal het geen woord daarvoor nie, maar in baie gevalle is die begrip self onbekend in die doeltaal, wat impliseer dat die taal ook nie 'n woord vir so 'n begrip sal hê nie. en_ZA
dc.description.department African Languages en_ZA
dc.description.librarian am2021 en_ZA
dc.description.sponsorship The South African Centre for Digital Language Resources (SADiLaR) en_ZA
dc.description.uri http://lexikos.journals.ac.za en_ZA
dc.identifier.citation Prinsloo, D.J. & Zondi, N. 2020, 'Lexicographic treatment of zero equivalence in Isizulu dictionaries', Lexikos, vol. 30, pp. 346-362. en_ZA
dc.identifier.issn 1684-4904 (print)
dc.identifier.issn 2224-0039 (online)
dc.identifier.other 10.5788/30-1-1605
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/80331
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Buro van die WAT en_ZA
dc.rights Buro van die WAT en_ZA
dc.subject Lexicography en_ZA
dc.subject Bilingual dictionaries en_ZA
dc.subject Equivalence en_ZA
dc.subject Translation equivalence en_ZA
dc.subject Zero equivalence en_ZA
dc.subject Lexical gaps en_ZA
dc.subject Referential gaps en_ZA
dc.subject IsiZulu en_ZA
dc.subject Paraphrase of meaning en_ZA
dc.subject Surrogate equivalence en_ZA
dc.subject Leksikografie en_ZA
dc.subject Tweetalige woordeboeke en_ZA
dc.subject Ekwivalensie en_ZA
dc.subject Vertaalekwivalente en_ZA
dc.subject Zero-ekwivalensie en_ZA
dc.subject Leksikale gapings en_ZA
dc.subject Referensiele gapings en_ZA
dc.subject Betekenisomskrywing en_ZA
dc.subject Surrogaatekwivalente en_ZA
dc.title Lexicographic treatment of zero equivalence in Isizulu dictionaries en_ZA
dc.title.alternative Leksikografiese bewerking van zero-ekwivalensie in isiZulu woordeboeke en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record