Die bestuursrolle van maatskaplikewerk-supervisors

Show simple item record

dc.contributor.advisor Terblanche, Lourie
dc.contributor.postgraduate Kasselman, Joachim Petrus Hermanus
dc.date.accessioned 2019-04-04T10:17:00Z
dc.date.available 2019-04-04T10:17:00Z
dc.date.created 12-Jun-05
dc.date.issued 1990
dc.description Dissertation (MA (Social Work))--University of Pretoria, 1990.
dc.description.abstract Navorsing ten opsigte van supervisie in maatskaplike werk fokus veral op die noodsaaklikheid van supervisie en wat supervisors veronderstel is om te doen. Die doel van hierdie ondersoek is om vas te stel wat supervisors werklik doen aan die hand van tien basiese bestuursrolle van middelvlakbestuurders in die besigheidswereld soos deur Mintzberg geidentifiseer. Die empiriese bevindinge van die ondersoek to on dat maatskaplikewerk-supervisors en middelvlakbestuurders dieselfde posisies in hul organisasies beklee. Daar is reeds baie navorsing gedoen in die ontwikkeling van effektiwiteit en doeltreffendheid van die middelvlakbestuur. Die feit dat supervisors organisasies en middelvlakbestuurders dieselfde plek in hul beklee verskaf a an die supervisor 'n wye kennisbasis wat hulle kan aanwend om hul eie take en pligte meer effektief en doeltreffend te maak. Maatskaplikewerk-supervisors is onbewus van hul bestuurstake alhoewel hulle die take reeds vervul. In die lig hiervan is dit noodsaaklik dat hulle bewus gemaak word daarvan. Dit behoort meer struktuur te gee aan die bestuursproses in welsynsorganisasies. Daar is ook funksie in ondersteuningsbewus daarvan is nie. gevind dat supervisors nie net die administrasie hul organisasies toepas nie, maar ook die en onderrigfunksie. Die supervisors is egter nie dat die funksies ook die funksies van bestuurders Supervisors ervaar dat hulle oorlaai word met bestuurstake en dat daar nie 'n vaste bestuurstruktuur in welsynsorganisasies is nie. Die ondersoeker het bevind dat die take wat die supervisor uitvoer, bestuurstake is. 'n Duidelike beskrywing van supervisors se posisie, status en rol in hul organisasies sal probleme wat hulle ondervind met hul beroepsituasies en loopbaanontwikkeling uit die weg ruim. Die ondersoeker het bevind dat die supervisieproses en die bestuursproses baie dieselfde is en die volgende riglyne is geformuleer: Bestuursopleiding vir supervisors is noodsaaklik om die geskikste persoon vir 'n bepaalde pos te werf. In die beroepsontwikkeling van maatskaplike werkers behoort aandag gegee te word aan die vaardigheid van die werker eerder as jare diens. Supervisors moet gekeurde persone wees met 'n bepaalde teoretiese opleiding. Die posisie, omskryf word. status en mag van supervisors moet duidelik Daar moet ook aandag geskenk word aan die ontwikkeling van kreatiewe en innoverende denke. Die tien basiese bestuursrolle volgens Mintzberg behoort vir supervisors aangeleer te word. Aandag moet geskenk word aan mentorskap-opleiding vir supervisors om te verseker dat die kwaliteit van supervisie in die toekoms, verbeter.
dc.description.abstract The emphasis of research in social work supervision is placed more on the necessity of supervision than on what supervisors do. The purpose of this investigation is to find out what supervisors really do, according to the ten basic roles in middle management identified by Mintzberg . According to empirical findings, the role of both the Social Work Supervisor and the Middle Manager in their respective organisations, are the same. Much research has been conducted into the development of the effectiveness and efficiency of Middle Managers. Due to the fact that the Middle Manager and the Social Work Supervisor hold the same position in the organisation, a wide range of knowledge is thus available for the latter, which will ensure that his work is also more effective and efficient. Social work supervisors are uninformed of their managerial roles although they perform managerial tasks. To give more structure to the managerial process in social work agencies, it will be necessary functions. to make This three investigation functions of supervisors aware of their managerial has found that supervisors make use of all supervision, namely: the administrative, supportive and educational functions. Supervisors are unaware though, that these functions are also expected from managers in their organisations. Supervisors managerial in practice feel that they tasks and that there is no are overloaded with set structure within welfare organisations. This investigation has found that supervisors carry out managerial tasks. To be able to remove the problems which supervisors experience with their career situations in career development, a distinct description of their position, must be made. status and powerbase in their organisations, This investigation has found that the process of supervision, and the managerial process, are the same, and thus the following guidelines can be devised: Management development for social work supervisors is a necessity. Improved management strategies will attract the most suitable person for supervisory posts. In the career development of social workers more attention should be given to the development of managerial skills. Social workers should not be promoted to supervisors solely on the grounds of years of service rendered. Supervisors should be selected according to carefully devised criteria, and have a specific theoretical background. clearly stated and described. Attention should be given to the development of creative and innovational thinking of supervisors. The ten basic roles, according to Mintzberg, should be taught to supervisors. To ensure quality supervision in the future, attention should also be given to mentorship development for social work supervisors.
dc.description.degree MA (Social Work)
dc.description.department Social Work and Criminology
dc.identifier.citation Kasselman, JPH 1990, Die bestuursrolle van maatskaplikewerk-supervisors, MA (Social Work) Dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd <http://hdl.handle.net/2263/68859>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/68859
dc.language.iso Af
dc.publisher University of Pretoria
dc.rights © 2019 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.
dc.subject UCTD
dc.title Die bestuursrolle van maatskaplikewerk-supervisors
dc.type Dissertation


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record