Reckless trading and building contracts

Show simple item record

dc.contributor.author Gerber, S.C. (Sarita)
dc.date.accessioned 2016-10-27T09:08:28Z
dc.date.issued 2016
dc.description.abstract In McLuckie v Sullivan 2011 1 SA 365 (GSJ) is artikel 424(1) van die Maatskappywet 61 van 1973 as remedie toegepas. Die hof het bevind dat die direkteur persoonlik aanspreeklik gehou kan word vir terugbetaling van die eisbedrag. Die bedrag is betaal as skikking vir L opeis- en betaalbare bedrag vir bouwerk wat ingevolge L bou-ooreenkoms voltooi is. Die doel van hierdie aantekening is om te bepaal of artikel 424(1) die geskikte remedie was aangesien die eiser geen skade of verlies gely het nie. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.embargo 2016-12-31
dc.description.librarian am2016 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Gerber, SC 2016, 'Reckless trading and building contracts', Journal of Contemporary Roman Dutch Law / Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 79, no. 1, pp. 121-128. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/57524
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Building contracts en_ZA
dc.subject Bou-ooreenkomste en_ZA
dc.subject Reckless trading en_ZA
dc.subject Roekelose bestuur en_ZA
dc.title Reckless trading and building contracts en_ZA
dc.title.alternative Roekelose bestuur en bou-ooreenkomste en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record