The objective of providing debt relief to over-indebted consumers and the interpretation of section 85 of the National Credit Act; Firstrand Bank Ltd v Govender [2014]

Show simple item record

dc.contributor.author Roestoff, Melanie
dc.date.accessioned 2016-07-14T05:15:53Z
dc.date.available 2016-07-14T05:15:53Z
dc.date.issued 2015-11
dc.description.abstract Artikel 85 van die “National Credit Act” bied aan verbruikers die geleentheid om skuldverligting ingevolge die Wet te bekom selfs nadat kredietgewer met stappe vir skuldafdwinging begin het. Ingevolge artikel 85 mag hof in enige hofverrigtinge waar kredietooreenkoms oorweeg word en dit beweer word dat die verbruiker skuldoortrokke is, die aangeleentheid na skuldberader verwys ten einde aanbeveling aan die hof met betrekking tot die moontlike herstrukturering van die verbruiker se skuldverpligtinge ingevolge die kredietooreenkoms te maak. In die alternatief mag sodanige hof self die verbruiker skuldoortrokke verklaar en bevel vir die herstrukturering van die verbruiker se skuldverpligtinge verleen. Firstrand Bank v Govender is een van verskeie beslissings waar die hof in aansoek om summiere vonnis geweier het om sy diskresie ingevolge artikel 85 ten gunste van die verbruiker uit te oefen. Sodoende het die hof die verbruiker van sy laaste geleentheid om die beskerming en skuldverligting ingevolge die Wet te bekom, ontneem. In teenstelling met die Insolvensiewet wat nie daarop gemik is om skuldverligting aan verbruikers te bied nie, is een van die hoofdoelwitte van die Wet juis om verbruikers te beskerm deur vir skuldverligtingsprosedures voorsiening te maak. Die vraag ontstaan dus in watter mate hierdie feit die uitleg van artikel 85 raak en die doel van hierdie vonnisbespreking is derhalwe om die beslissing in Govender in die lig van hierdie kewessie te ontleed en te evalueer. Die outeur se gevolgtrekking is dat ons howe se skuldeiser-geörienteerde benadering tot die uitleg van artikel 85 nie met die grondliggende doelwit van die Wet om verbruikers se belange te beskerm en te bevorder, strook nie en dat die howe daarteen moet waak om verbruikers onredelik van hul geleentheid om die skuldverligting ingevolge artikel 85 te bekom, te ontneem. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.librarian am2016 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Roestoff, M 2015, 'The objective of providing debt relief to over-indebted consumers and the interpretation of section 85 of the National Credit Act; Firstrand Bank Ltd v Govender [2014]', Journal of Contemporary Roman Dutch Law / Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, no. 78, no. 4, pp. 694-711. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/55818
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Debt relief en_ZA
dc.subject Skuldverligting en_ZA
dc.subject Consumers en_ZA
dc.subject Verbruikers en_ZA
dc.subject Section 85 of the National Credit Act en_ZA
dc.title The objective of providing debt relief to over-indebted consumers and the interpretation of section 85 of the National Credit Act; Firstrand Bank Ltd v Govender [2014] en_ZA
dc.title.alternative Doelwit om skuldverligting aan skuldoortrokke verbruikers te bied en die uitleg van artikel 85 van die “National Credit Act” en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record