Determining the cost of predictive component replacement in order to assist with maintenance decision-making

Show simple item record

dc.contributor.author Grobbelaar, Sara Susanna (Saartjie)
dc.contributor.author Visser, J.K. (Jacobus)
dc.date.accessioned 2015-09-04T11:33:05Z
dc.date.available 2015-09-04T11:33:05Z
dc.date.issued 2015-05
dc.description.abstract Asset and maintenance managers are often confronted with difficult decisions related to asset replacement or repair. Various analytical models, such as decision analysis and simulation, can assist a manager in making better decisions. This paper proposes that by combining renewal theory with decision analysis methods, the expected value (EV) of information for non-repairable components can be calculated. Subsequently, it is proposed that this method can be used to determine the expected replacement cost per unit time of predictive maintenance. It is argued that this predicted cost will give the maintenance decision-maker the ability to compare it to the cost of alternative maintenance strategies when choosing between strategies. Although this paper is limited to non-repairable components, the theory and methodology can also be applied to repairable systems. en_ZA
dc.description.abstract Bate- en instandhoudingsbestuurders word dikwels gekonfronteer met moeilike besluite rakende die vervanging of herstel van fisiese bates. Verskeie analitiese modelle, soos besluitsanalise en simulasie, kan die bestuurder help om beter besluite te neem. Hierdie artikel stel voor dat deur hernubare teorieë te kombineer met besluitnemingsmetodes, die verwagte waarde van inligting vir nie-herstelbare komponente bereken kan word. Gevolglik word dit voorgestel dat hierdie metode gebruik kan word om die verwagte koste per tyd eenheid van voorspelbare instandhouding te bereken. Daar word geargumenteer dat hierdie beraamde koste die instandhoudings-besluitnemer die vermoë sal gee om die koste van verskeie instandhoudingstrategieë te vergelyk wanneer daar gekies word tussen strategieë. Hierdie artikel sal beperk word tot nie-herstelbare komponente, maar deur soortgelyke prosesse te volg, kan die teorie uitgebrei word na herstelbare stelsels. en_ZA
dc.description.librarian am2015 en_ZA
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za/pub en_ZA
dc.identifier.citation Grobbelaar, S & Visser, JK 2015, 'Determining the cost of predictive component replacement in order to assist with maintenance decision-making', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 26, no. 1, pp. 150-162. en_ZA
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/49711
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_ZA
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. en_ZA
dc.subject Asset en_ZA
dc.subject Maintenance managers en_ZA
dc.subject Various analytical models en_ZA
dc.subject Bate en_ZA
dc.subject Instandhoudingsbestuurders en_ZA
dc.subject Verskeie analitiese modelle en_ZA
dc.title Determining the cost of predictive component replacement in order to assist with maintenance decision-making en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record