The role of the second architect on a significant building site

Show simple item record

dc.contributor.author Mare, Estelle Alma
dc.date.accessioned 2015-07-09T12:22:54Z
dc.date.available 2015-07-09T12:22:54Z
dc.date.created 2014
dc.date.issued 2014
dc.description.abstract This article expounds Edmond Bacon’s “principle of the second man”, formulated in his Design of Cities (1967), as a criterion for judging the addition of another building or additional architectural structures a on a significant building site. This principle basically implies that an architect who designs a new building for a site on which a significant building already exists, or a group of buildings that spatially belong together already exist, should not detract from the merit of the work of the first architect, but, also in the case of the restoration or addition to the original, should blend the new structure with the old, not necessarily by imitation or copying. This is a test for an architect’s creative ingenuity and moral responsibility, because a disharmonious architectural addition on an established site can destroy its sense of place. In broad terms, a site that may be considered as architecturally significant can be identified in various ways: it could be an enclosed space, such as most city squares in which a historically important building has pride of place; it could be a historical or culturally significance space in which a sense of place has already been established and reinforced architecturally, or, furthermore, in the case of cities regulated by law with respect to building materials, construction practices or design to ensure uniform aesthetic norms and homogenous cityscapes. On sites with a meaningful urban tradition the designs of second architects may be considered successful if they do not only not distract from the primacy of the existing main building or group of buildings that established and conserves the sense of place of the site, but instead reinforces or enhances its architectural merit and the perceptual unity of the group design. en_ZA
dc.description.abstract In hierdie artikel word verder geteoretiseer oor Edmond Bacon se “beginsel van die tweede argitek wathy in sy Design of Cities (1967) geformuleer het as ’n kriterium vir die beoordeling van die toevoeging van ’ngebou of bykomendeargitektoniese strukture op ’n belangrike bouterrein. Hierdie beginsel impliseer basies dat ’n argitek wat ’n nuwe gebou ontwerp vir ’n terrein waarop daar reeds ’n belangrike gebou of ’n groep geboue wat ruimtelik saam hoort, bestaan, nie aan die meriete van die eerste argitek nie afbreuk behoort te doen nie, maar om die nuwe struktuur, ook in die geval van die restourasie van of aanbouing, by die reeds bestaade aan te pas, nie noodwendig deur nabooting of kopiëring nie. Dit is ’n toets vir ’n argitek se kreatiewe vindingrykheid en morele verantwoordelikheid, want ’n onharmoniese argitektoniese byvoeging op ’n gevestigde terrein kan die pleksin daarvan benadeel. In breë trekke kan ’n terrein wat as argitektonies belangrik beskou kan word, op verskillende maniere uitgeken word: dit kan ’n afgesluite ruimte wees soos die meeste stadspleine waar ’n geskiedkundig belangrike gehou aansien geniet; dit kan ’n geskiedkundig- of kultureel-belangrike ruimte wees waar die pleksin reeds gevestig of herbevestig is, of, in nog ’n instansie, in die geval van stede ten aansien waarvan die gebruik van boumateriaal, konstruksiemetodes of ontwerp wetlik beheer word met die doel om eenvormige estetiese norme en homogene stadslandskappe te verseker. Op terreine met ’n betekenisvolle stedelike tradisie kan die ontwerpe van tweede argitekte as geslaagd beskou word indien dit nie net nie afbreuk doen aan die voorrang van die bestaande gebou of groep geboue wat die pleksin gevestig het en steeds bewaar nie, maar daartoe bydra om die argitektoniese meriete en perseptuele eenheid van die groepontwerp van die terrein te bewaar of te verhoog. en_ZA
dc.description.uri http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/sajah en_ZA
dc.format.extent 26 Pages en_ZA
dc.format.medium PDF en_ZA
dc.identifier.citation Mare, EA 2014, 'The role of the second architect on a significant building site', South African Journal of Art History, vol. 29, no. 2, pp. 180-205. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_ZA
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/46858
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_ZA
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_ZA
dc.subject Second architect en_ZA
dc.subject Edmond Bacon en_ZA
dc.subject Architectural sense of place en_ZA
dc.subject Group Design en_ZA
dc.subject.lcsh Art -- History
dc.subject.lcsh Architecture -- History
dc.title The role of the second architect on a significant building site en_ZA
dc.title.alternative Die rol van die tweede argitek op ’n belangtike bouterrein en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record