Approaches to pregnancy under the law : a relational response to the current South African position and recent academic trends

Show simple item record

dc.contributor.author Pickles, Camilla Marion Sperling
dc.date.accessioned 2014-08-14T13:02:57Z
dc.date.available 2014-08-14T13:02:57Z
dc.date.issued 2014
dc.description The present article is based on, and is an adaption of, an unpublished paper, Pickles & Labuschagne “Pregnancy, foetal individuation, and claims to another’s body: A relational response”, Conference of the Society of Law Teachers of Southern Africa, Johannesburg Jan 2013. en_US
dc.description.abstract Hierdie artikel neem drie verskillende geregtelike benaderings tot swangerskap in oënskou en oorweeg die onderskeie aansprake om ongeborenes tot geboorte te beskerm. Die benaderings wat ondersoek word is die enkel-entiteitbenadering, die aparte-entiteite benadering en die nie-een-nie-maar-nie-twee-nie benadering. Daar is tekortkominge in beide die enkel-entiteit en die aparte-entiteite benaderings. Beide benaderings faal daarin om die relasionele karakter van swangerskap te akkommodeer aangesien ongeborenes beskou word as nie-entiteite tot voordeel van swanger vrouens of swanger vrouens se belange opsy geskuif word tot voordeel van ongeborenes. Die artikel gaan verder om die nadelige implikasies van hierdie twee benaderings te beklemtoon en voor te stel dat ’n relasionele benadering tot swangerskap opgeneem en gevolg word. Hierdie benadering word beliggaam in die nie-een-nie-maar-nietwee- nie benadering en steun op die verhouding tussen swanger vrouens en ongeborenes om sodoende die waarde van beide die entiteite wat ’n swangerskap opmaak, te erken. Die nie-een-nie-maar-nie-twee-nie benadering lê tussen die twee uiterste benaderings van die enkel-entiteit benadering en die aparte-entiteite benadering. Die voorstel beliggaam in hierdie benadering is dat die waarde van ongeborenes erken moet word maar wel in verhouding tot swanger vrouens wat die ongeborenes dra. Die artikel bekyk die definisie van die nie-een-nie-maar-nie-twee-nie benadering, die skakels met relasionele feminisme en die moontlike toepassing daarvan in ’n Suid-Afrikaanse konteks. Die artikel benadruk dat regsprobleme wat ten opsigte van swangerskap, swanger vrouens of ongeborenes ontstaan, benader behoort te word vanuit die vertrekpunt van die geleefde en beliggaamde ervarings van swangerskap om sodoende die pad vorentoe te bepaal. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Pickles, C 2014, 'Approaches to pregnancy under the law : a relational response to the current South African position and recent academic trends', De Jure, vol. 47, no. 1, pp. 20-41. en_US
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/41300
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.rights Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.subject Pregnancy en_US
dc.subject Legitimate protection of the unborn en_US
dc.subject South African law en_US
dc.title Approaches to pregnancy under the law : a relational response to the current South African position and recent academic trends en_US
dc.title.alternative Geregtelike benaderings tot swangerskap: ’n relasionele respons op die huidige Suid-Afrikaanse posisie en onlangse akademiese denkrigtings en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record