Assessing the sustainability of wastewater treatment technologies in the petrochemical industry

Show simple item record

dc.contributor.author Meerholz, A.
dc.contributor.author Brent, Alan Colin
dc.date.accessioned 2013-11-27T08:10:36Z
dc.date.available 2013-11-27T08:10:36Z
dc.date.issued 2013-08
dc.description This article is an amended version of a paper presented at the 2012 IEMC Conference. en
dc.description.abstract Selecting the most suitable industrial wastewater treatment technology is not only about providing the best technical solution at the lowest cost: it is also about sustainability (including social and environmental acceptance) and institutional feasibility. This paper demonstrates and evaluates a method that may be used for wastewater treatment technology assessment and selection in an industrial context, with a specific focus on biological wastewater treatment in a petrochemical company. The technology assessment objectives are formulated as complexity, generality, approach, lead-time and resources, focus, and data used. These objectives are used as criteria for the development of a technology assessment method: a multi-criteria decision analysis technique to compare and rank the wastewater treatment technology alternatives against the identified technical, socio-economic, and environmental objectives. Using a petrochemical operation in South Africa as a case study, the paper provides a systematic analysis of eight wastewater treatment alternatives to test the proposed technology assessment method, and thus determine its usefulness as a technology assessment technique. The investigation suggests that the method managed to achieve most of the technology assessment objectives of the organisation. Accordingly, suggestions for further development of the technology assessment technique are made. en
dc.description.abstract Die keuse van die mees geskikte industriële afvalwater behandelingstegnologie handel nie net oor die verskaffing van die beste tegniese oplossing teen die laagste koste nie, maar ook oor volhoubaarheid (aanvaarding uit sosiale en omgewingsgeregtigheid standpunte) en institusionele haalbaarheid. Hierdie artikel demonstreer en evalueer ’n metode wat vir die seleksie en evaluering van afvalwater behandelingstegnologie gebruik kan word in ’n industriële konteks met ’n spesifieke fokus op die biologiese afvalwaterbehandeling in ’n petrochemiese maatskappy. Die tegnologie-assesseringsdoelwitte is geformuleer as kompleksiteit, algemeenheid, benadering, aanlooptyd en hulpbronne, fokus, en data gebruik. Hierdie doelwitte word gebruik as kriteria vir die ontwikkeling van ’n tegnologie assesseringsmetode; ’n multi-kriteria besluit analise tegniek om die afvalwater behandeling tegnologie alternatiewe te vergelyk en te rangskik teen die geïdentifiseerde tegniese, sosio-ekonomiese, en omgewingsfaktore doelwitte. Deur die gebruik van ’n petrochemiese bedryf in Suid-Afrika as ’n gevallestudie, bied die artikel ’n sistematiese ontleding van agt afvalwater behandeling alternatiewe om die voorgestelde tegnologie assesseringsmetode te toets en die nut daarvan dus te bepaal as ’n tegnologie assessering tegniek. Die ondersoek dui daarop dat die metode daarin slaag om die meeste van die tegnologie-assesserings-doelwitte van die organisasie te bereik. Voorstelle vir verdere ontwikkeling van die tegnologie assessering tegniek word dienooreenkomstig gemaak. af
dc.description.librarian am2013 en
dc.description.librarian ai2014
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za/ en
dc.identifier.citation Meerholz, A & Brent, AC 2013, 'Assessing the sustainability of wastewater treatment technologies in the petrochemical industry', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 24, no. 2, pp. 1-11. en
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/32624
dc.language.iso en en
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en
dc.rights This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. en
dc.subject Wastewater en
dc.subject Petrochemical industry en
dc.subject.lcsh Petroleum waste -- South Africa en
dc.subject.lcsh Petroleum chemicals industry -- Waste disposal -- South Africa en
dc.subject.lcsh Factory and trade waste -- Biodegradation -- South Africa en
dc.subject.lcsh Factory and trade waste -- Environmental aspects -- South Africa en
dc.title Assessing the sustainability of wastewater treatment technologies in the petrochemical industry en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record