Die invloed van stres op die gehalte van werklewe en die effektiwiteit van ‘n ‘stresbeheerprogram’ aan ‘n tersiêre opleidingsinstelling (Afrikaans)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Terblanche, Lourie en
dc.contributor.postgraduate Buys, Rina en
dc.date.accessioned 2013-09-06T20:01:36Z
dc.date.available 2009-06-10 en
dc.date.available 2013-09-06T20:01:36Z
dc.date.created 2009-04-15 en
dc.date.issued 2009-06-10 en
dc.date.submitted 2009-06-04 en
dc.description Thesis (DPhil)--University of Pretoria, 2009. en
dc.description.abstract AFRIKAANS : In hierdie studie is daar enersyds bepaal of daar spesifieke stressore aanwesig is wat tot werknemers van die betrokke tersiêre opleidingsinstelling se verhoogde stresvlakke en gepaardgaande siening van ‘n negatiewe gehalte van werklewe (GWL) bydra. Andersyds was die fokus op die effektiwiteit van die huidige Stresbeheerprogram (SBP), waar vasgestel is of deelname aan die spesifieke program tot 'n beter en meer positiewe ervaring in die werknemer se GWL bydra. Die studie het uitgebreide teoretiese perspektiewe op die gehalte van werk, stres, welstand en intervensies in die werkplek voorsien. Vanuit die literstuurstudie in gemelde hoofstukke 2, 3, 4 en 5 blyk dit duidelik dat verandering in die werksomgewing en die gevolglike stres wat dit meebring op die werknemer se belewenis van welstand en gehalte van werklewe impakteer, en dat die werknemer se reaksie op beide voorafgaande die deurslaggewende faktor in die bereiking van gesondheid en welstand is. Werkgewers het die verantwoordelikheid om ‘n gelukkige werkplek te vestig deur die benutting van intervensieprogramme ten einde werknemers in staat te stel om eienaarskap van hul lewens te aanvaar in die bereiking van optimale gesondheid en welstand. Die literatuurstudie is opgevolg deur ‘n empiriese ondersoek waartydens evaluatiewe navorsing benut is. Die kwantitatief-kwalitatiewe navorsingsbenaderings met fokus op Creswell se ‘dominant- less-dominant’ model is gebruik, waar die kwantitatiewe fases as oorheersende paradigma gebruik is. Die kwantitatiewe beskrywende opname-ontwerp se ewekansige kruisseksie-opname is benut om ondersoek in te stel na die aard, omvang en impak van stres op die GWL van werknemers aan die betrokke tersiêre opleidingsinstelling. Die aangepaste ‘ASSET’-posvraelys is aan respondente van die twee gekose fakulteite en respondente van die SBP voorsien. Die kwasieksperimentele navorsingsontwerp se een-groep voortoets-na-toets ontwerp en handafgelewerde vraelyste het gedien as tweede kwantitatiewe fase van die studie. Tydens fase drie, die kwalitatiewe fase, is die gevallestudie met fokus op kollektiewe gevallestudie as navorsingstrategie gevolg waartydens semi-gestruktureerde onderhoude met ‘n onderhoudskedule gebruik is om addisionele inligting te bekom. Die belewenisse en behoeftes van die respondente, wat die SBP opleiding voltooi het, is bepaal ten einde sodanige belewenisse en behoeftes tydens die aanpassings van die SBP in ag te neem. Die gestruktureerde vraelyste, sowel as die semigestruktureerde onderhoude is as voor- en na-toets gebruik om die effektiwiteit en die benuttingswaarde van die huidige SBP te bepaal. Die keuse van die onderskeie benaderings, strategie en ontwerpe, wat tydens die navorsingsproses gevolg is, was relevant en suksesvol ten einde die geformuleerde probleem aan te spreek, die navorsingsvrae sinvol te beantwoord, en die hipotese te bevestig. Die navorser kon dus daarin slaag om, deur gebruikmaking van metodologiese triangulasie, die kwantitatiefkwalitatiewe benaderings te kombineer waartydens meervoudige metodes aangewend is om alle moontlike aspekte van dieselfde fenomeen te beskou en te vergelyk, en sodoende die geldigheid daarvan te verifieer. Gebaseer op bevindinge, kan die gevolgtrekking gemaak word dat stressore wel by werknemers van die betrokke tersiêre opleidingsinstelling aanwesig is, dat stres ‘n wesenlike impak op die GWL van werknemers het, en dat die huidige Stresbeheerprogram wel ‘n verbetering in die GWL van werknemers teweeggebring het. ENGLISH : On the one hand this study determines whether there are specific stressors present, which lead to higher stress levels and contribute to the accompanying negative quality of worklife perspective of employees at the relevant tertiary institution (QWL). On the other hand the focus is on the effectiveness of the current Stress Management Programme (SMP), in order to determine whether participation in this specific programme contributes to a better and more positive experience of the employee's QWL. This study provides extensive theoretic perspectives on the quality of work, stress, wellbeing and interventions in the workplace. From the literature review in Chapters 2, 3, 4 and 5, it is clear that change in the work environment, and the subsequent stress it imposes, impacts on the employee's experience of quality of worklife and wellbeing and the employee's reaction to both these is the decisive factor in reaching health and wellbeing in the workplace. Employers have the responsibility to establish a healthy workplace by utilising intervention programmes in order to enable employees to accept ownership of their lives in reaching optimum health and wellbeing. The literature review is followed by an empirical investigation during which evaluative research was utilised. The quantitative-qualitative research approaches, with focus on Creswell's ‘dominant-less-dominant’ model was used where the quantitative phases were used as the dominant paradigm. The quantitative descriptive design's random cross section is utilized to investigate the nature, extent and impact of stress on the QWL of employees at the relevant tertiary education institution. The adapted ‘ASSET’ mailed questionnaire was provided to respondents from two chosen faculties and respondents who participated in the SMP. The quasiexperimental research design's one-group pre-test / post-test design and hand-delivered questionnaires served as the second quantitative phase of this study. During the qualitative third phase, the case study, with focus on a collective case study as research strategy, was followed during which semi-structured interviews with an interview schedule were used to obtain additional information. The experiences and needs of respondents, who completed the SMP training, were determined in order to take into account these experiences and needs when the SMP is adapted. The structured questionnaires, as well as the semi-structured interviews were used as pre-test and post-test to determine the effectiveness and the utilization value of the current SMP. The choice of the different approaches, strategy and design which were followed during the research process, were relevant and successful in order to address the formulated problem, to provide a sensible answer to the research question, and to confirm the hypothesis. The researcher could therefore succeed to, by using methodological triangulation, combine the quantitative-qualitative approaches, during which multiple methods were applied to explore and compare all possible aspects of the same phenomenon and to subsequently verify the validity thereof. Based on findings, the following conclusion can be made: firstly, there are stressors present at the relevant tertiary education institution; secondly, stress has a substantial impact on the QWL of employees; and the current Stress Management Programme contributes to an improved QWL of employees. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Social Work and Criminology en
dc.identifier.citation a 2008 Please cite as follows Buys, R 2008, Die invloed van stres op die gehalte van werklewe en die effektiwiteit van ‘n ‘stresbeheerprogram’ aan ‘n tersiêre opleidingsinstelling, DPhil thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/25241 > en
dc.identifier.other D644/ag en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06042009-151134/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/25241
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © University of Pretoria 2008 Please cite as follows Buys, R 2008, Die invloed van stres op die gehalte van werklewe en die effektiwiteit van ‘n ‘stresbeheerprogram’ aan ‘n tersiêre opleidingsinstelling, DPhil thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06042009-151134/ > D644/ en
dc.subject Productivity en
dc.subject Gesondheid en
dc.subject Health en
dc.subject Produktiwiteit en
dc.subject Quality of worklife en
dc.subject Gehalte van werklewe en
dc.subject Employee assistance programme en
dc.subject Welstand en
dc.subject Werknemerhulpprogram en
dc.subject Wellness en
dc.subject Werknemer en
dc.subject Employee en
dc.subject Work performance en
dc.subject Werkstevredenheid en
dc.subject Job satisfaction en
dc.subject Werksprestasie en
dc.subject Stress en
dc.subject Stress management programme en
dc.subject Stresbeheerprogram en
dc.subject Tersiêre opleidingsinstelling en
dc.subject Tertiary education institution en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Die invloed van stres op die gehalte van werklewe en die effektiwiteit van ‘n ‘stresbeheerprogram’ aan ‘n tersiêre opleidingsinstelling (Afrikaans) en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record