Reconsidering the plight of the five foolish maidens : should the unsecured creditor stake a claim in real security?

Show simple item record

dc.contributor.author Boraine, A. (Andre), 1957-
dc.contributor.author Van Wyk, Jani Sita
dc.date.accessioned 2012-05-23T10:10:05Z
dc.date.available 2012-05-23T10:10:05Z
dc.date.issued 2011-08
dc.description.abstract In hierdie artikel ondersoek die outeurs geselekteerde aspekte wat betrekking het op die posisie van onversekerde skuldeisers wat eise teen ’n insolvente boedel instel. Dit word oor die algemeen aanvaar dat sodanige klas van skuldeisers normaalweg min, indien enigsins, betaling by wyse van ’n dividend ontvang. Daarteenoor staan die versekerde skuldeiser en die statutêre voorkeurskuldeiser in ’n veel gunstiger posisie. Dit is vir die ekonomie en die gemeenskap in die algemeen van uiterste belang dat skuldeisers se regte gerespekteer word, maar die vraag het tog al ontstaan of sekere onversekerde skuldeisers onder bepaalde omstandighede ’n aanspraak op minstens ’n deel van die opbrengs van sekuriteite behoort te hê. Daar word spesifiek verwys na dié skuldeisers wat onvrywillig- lik skuldeisers word en dus nie oor dieselfde gunstige onderhandelingsmoontlikhede beskik as ’n skuldeiser wat doelbewus kontrakteer en dus meer voordelige terme en sekuriteit kan beding nie. Die aspek is as ’n beleidsoorweging in ander regstelsels ondersoek en ook al in beperkte gevalle geïmplementeer. In Suid-Afrika het artikel 135 van die Maatskappywet van 2008 ook ’n super-voorkeur op die sogenaamde na-aanvang finansiering ten gunste van, onder andere, sekere werknemerseise geskep – ’n voorkeur wat selfs bo gespesifiseerde versekerde skuld sal rangeer. Die artikel is nietemin bloot verkennend van aard maar die outeurs meen dat die debat as sulks nie nutteloos is nie en straks verder ondersoek behoort te word. af
dc.description.librarian nf2012 en
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_US
dc.identifier.citation Boraine, A & Van Wyk, J 2011, 'Reconsidering the plight of the five foolish maidens : should the unsecured creditor stake a claim in real security?', Journal of Contemporary Roman Dutch Law, vol. 74, no. 3, pp. 347-371. en
dc.identifier.issn 1682-4490 (print)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/18849
dc.language.iso en en_US
dc.publisher LexisNexis en_US
dc.rights LexisNexis en_US
dc.subject Real security en
dc.subject Saaklike sekerheid af
dc.subject Unsecured creditor en
dc.subject Onversekerde skuldeiser af
dc.subject.lcsh Claims against decedents' estates en
dc.subject.lcsh Debtor and creditor en
dc.subject.lcsh Securities en
dc.title Reconsidering the plight of the five foolish maidens : should the unsecured creditor stake a claim in real security? en
dc.title.alternative Heroorweging van die lot van die vyf dwase maagde : behoort die onversekerde skuldeiser ’n aanspraak op die opbrengs van saaklike sekerheid te geniet? af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record