Generiese merkers in die kortverhaalsiklus : Deel 2 : 'n Toepassing op Die dag toe ek my hare losgemaak het van Willemien Brummer

Show simple item record

dc.contributor.author Botes, Nina
dc.contributor.author Cochrane, Neil
dc.date.accessioned 2011-09-28T09:16:34Z
dc.date.available 2011-09-28T09:16:34Z
dc.date.issued 2011-08
dc.description.abstract This article forms the second part of a two-part study of the short story cycle in Afrikaans with the main purpose being to investigate autonomy and coherence as generic markers in Die dag toe ek my hare losgemaak het by Willemien Brümmer. In the previous article ("Generic markers in the short story cycle: Part 1: Theoretical foundations"), some issues pertaining to the short story cycle were discussed. First, it was shown that the Afrikaans term eenheidsbundel (unified volume of short stories) is an umbrella term for three types of linked short story volumes that can be distinguished based on the level of tension between autonomy and coherence, namely the short story cycle, unified volume of short stories and short story sequence. Secondly, a number of theoretical issues pertaining to the short story cycle were discussed using Ingram (1971), Mann (1989), Dunn and Morris (1995), Kennedy (1995), Lundén (1999) and Nagel (2004). The different approaches (authorcentred, readercentred and textcentred) to the short story cycle were discussed. It was argued that a textcentred approach is the most functional for this textual form, as the most important characteristic of this genre is the tension between the autonomous shorter texts and the coherence of the volume. The generic possibilities of the short texts that create the larger whole were illuminated and it was shown that a combination of the views of Dunn and Morris (1995) and Mann (1989) offer a useful demarcation of the short texts comprising a cycle. Different descriptive terms for this genre were evaluated and it was found that the concept of a cycle offers a useful way of understanding the nature of autonomy and coherence in this genre. Based on the critical review, six conventions of the short story cycle were identified. en
dc.description.abstract Hierdie artikel vorm die tweede deel van ’n studie oor die kortverhaalsiklus in Afrikaans, met spesifieke verwysing na Die dag toe ek my hare losgemaak het (2008) van Willemien Brümmer. In die eerste deel van hierdie studie (“Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 1: Teoretiese uitgangspunte”) is aandag gegee aan die onderskeid tussen eenheidsbundels en kortverhaalsiklusse en is daar uitgebrei op die beskouings van Ingram (1971), Mann (1989), Dunn en Morris (1995), Lundén (1999) en Nagel (2004). In hierdie artikel word drie van die koherensiemerkers wat volgens Dunn en Morris (1995) as skakels tussen tekste in ’n kortverhaalsiklus kan funksioneer, naamlik die enkele protagonis, ruimte en tekstuele patrone, as vertrekpunt gebruik om te bepaal wat die effek van die spanning tussen die outonome kortverhale en die groter siklus in Die dag toe ek my hare losgemaak het is. Die assosiatiewe verbande tussen die verhale skep “dynamic patterns of recurrence and development” (Ingram 1971:20) waardeur spesifieke temas ontwikkel. Sentraal is die ontwikkelingsproses van ’n enkele protagonis, ’n verhaalgegewe wat meestal met die romanvorm geassosieer word. Deur tydspronge, ingeperkte vertelde tyd en eenlynigheid van handeling word ’n effek verkry wat soortgelyk is aan die kenmerkende organisasie van die kortverhaal in die hantering van ’n narratiewe struktuur en inligtingsvolumes wat met die roman geassosieer word. Daar word aangevoer dat Die dag toe ek my hare losgemaak het dus nie bloot as ’n afgewaterde vorm van die roman of as ’n sterk eenheidsbundel beskou kan word nie, maar as ’n tekstuele gegewe wat tot ’n afsonderlike genre behoort. Gesamentlik poog hierdie twee artikels om ’n bydrae te lewer tot “’n beskrywing van en terminologie vir die genre in Afrikaans” (Snyman 2011) deur eerstens ’n kritiese oorsig van internasionale beskouings oor die kortverhaalsiklus-genre te bied en tweedens ’n toepassing daarvan aan die hand van ’n Afrikaanse voorbeeld te onderneem. af
dc.description.uri http://www.litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news&cat=201&cause_id=1270 en_US
dc.identifier.citation Botes, N & Cochrane, N 2011, 'Generiese merkers in die kortverhaalsiklus : deel 2 : 'n toepassing op Die dag toe ek my hare losgemaak het van Willemien Brummer', LitNet Akademies, vol. 8, no. 2, pp. 152-187. af
dc.identifier.issn 1995-5928
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/17345
dc.language.iso Afrikaans af
dc.publisher LitNet en_US
dc.rights LitNet en_US
dc.subject Short story cycle en
dc.subject Composite novel en
dc.subject Generic markers en
dc.subject Unified volume of short stories en
dc.subject Literary tradition en
dc.subject Saamgestelde roman af
dc.subject Outonomie af
dc.subject Koherensie af
dc.subject Generiese merkers af
dc.subject Eenheidsbundels af
dc.subject Koherensiemerkers af
dc.subject Kortverhaalsiklus af
dc.subject.lcsh Autonomy in literature en
dc.subject.lcsh Cohesion (Linguistics) en
dc.subject.lcsh Genericalness (Linguistics) en
dc.subject.lcsh Brümmer, Willemien. Die dag toe ek my hare losgemaak het af
dc.title Generiese merkers in die kortverhaalsiklus : Deel 2 : 'n Toepassing op Die dag toe ek my hare losgemaak het van Willemien Brummer af
dc.title.alternative Generic markers in the short story cycle : Part 2 : An application to Die dag toe ek my hare losgemaak het by Willemien Brummer en
dc.type Article af


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record