Καὶ ἄϕες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν … the Lord’s Prayer (Mt 6:12, Lk 11:4) and dispute resolution in the African church: the Ewe-Ghanaian context and perspective

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)