Interaction between the National Credit Act and the Value-added Tax Act where goods are surrendered or reposessed

Show simple item record

dc.contributor.author Fritz, Carika
dc.contributor.author Van Heerden, C.M. (Corlia)
dc.date.accessioned 2021-02-10T10:44:10Z
dc.date.available 2021-02-10T10:44:10Z
dc.date.issued 2019
dc.description.abstract Alhoewel die feit dat kredietverlening by wyse van 'n paaiementsooreenkoms breedvoerig deur die National Credit Act gereguleer word algemeen bekend is, is die wisselwerking tussen die National Credit Act en ander wetgewing ten aansien van paaiementsooreenkomste nie alom bekend nie. Die aantekening oorweeg spesifiek die sui generis toepassing van die Wet op Belasting op Toegevoegde waarde wanneer goedere wat kragtens 'n paaiements(krediet)ooreenkoms gefinansier is, vrywillig teruggegee of in herbesit geneem word. Aangesien laasgenoemde wet spesifieke bepalings ten op sigte van berekening van BTW in geval van vrywillige teruggawe of herinbesitneming bevat, beklemtoon die bydrae die belang daarvan om wetgewing nie in isolasie te beskou nie. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.librarian am2021 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Fritz, C. & Van Heerden, C.M. 2019, 'Interaction between the National Credit Act and the Value-added Tax Act where goods are surrendered or reposessed', Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg / Journal of Contemporary Roman Dutch Law, vol. 82, pp. 311-320. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/78397
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject National Credit Act en_ZA
dc.subject Value-added Tax Act en_ZA
dc.subject Surrendered goods en_ZA
dc.subject Reposessed goods en_ZA
dc.subject Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde en_ZA
dc.subject Vrywillige teruggawe en_ZA
dc.subject Herinbesitneming en_ZA
dc.subject Goedere en_ZA
dc.title Interaction between the National Credit Act and the Value-added Tax Act where goods are surrendered or reposessed en_ZA
dc.title.alternative Wisselwerking tussen die National Credit Act en die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde wanneer goedere oorgeneem of in herbesit geneem word en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record