A construction project management knowledge model : the type and level of knowledge required

Show simple item record

dc.contributor.author Burger, Michelle
dc.contributor.author Zulch, Benita
dc.date.accessioned 2019-09-27T14:24:36Z
dc.date.available 2019-09-27T14:24:36Z
dc.date.issued 2018
dc.description.abstract Construction project managers come from diverse backgrounds and may, therefore, lack the knowledge set currently required in order to be competent and effective in practice. The aim of this article is to establish the National Qualifications Framework (NQF) level of each type of knowledge area required for a competent and effective construction project manager in South Africa. These levels of knowledge are important, in order to develop a proposed construction project management knowledge model to be used by the construction industry. A mixed methods research design was used, including structured questionnaires (n = 40), interviews (n = 10), and a single case study. The questionnaire survey, using closeended questions measured on a 5-point Likert scale, tests the importance of and rated the NQF qualification levels of each knowledge type fit for project managers in the built environment. The rating assisted in knowing to what knowledge depth project managers need to be educated and trained. Interviews were conducted with 10 construction professionals to obtain their views on the importance of industry-specific knowledge of a construction project manager and to critically review the form of knowledge considered essential. The case study of a building project to the value of R35 million was used to gain understanding of the impact that industry-specific knowledge, or the lack thereof, may have on the successful completion of a project. Results showed that qualifications to gain industry-specific knowledge should at least be on NQF level 6; a qualification on NQF level 7 is recommended to gain adequate project management knowledge (theory). These findings are important, as some construction project management courses in South Africa are currently below NQF level 6. This may be contributing to industry not producing construction project managers with the required knowledge set. The proposed model outlines the adequate knowledge sets and level thereof that can be used when designing training and educational degrees for construction project managers. The proposed model could also be used in practice as a guideline for placing or promoting construction project managers. en_ZA
dc.description.abstract Konstruksieprojekbestuurders kom van uiteenlopende agtergronde, en mag dus die kennisstel kort wat tans benodig word om vaardig en effektief in die praktyk te wees. Die doel van hierdie artikel is om die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR)-vlak van elke tipe kennisarea vas te stel wat benodig word vir ’n bevoegde en effektiewe bouprojekbestuurder in Suid-Afrika. Hierdie vlakke van kennis is belangrik om ’n voorgestelde konstruksieprojekbestuur-kennismodel te ontwikkel wat deur die konstruksiebedryf gebruik kan word. ’n Gemengde metodes navorsingsontwerp is gebruik, insluitend gestruktureerde vraelyste (n = 40), onderhoude (n = 10) en ’n enkele gevallestudie. Die vraelys-opname deur middel van geslote vrae het die belangrikheid van en gegradeerde NKR-vlakke van elke kennissoort geskik vir projekbestuurders in die beboude omgewing, gemeet op ’n 5-punt Likert-skaal. Die gradering het gehelp om te weet tot watter kennisdiepte projekbestuurders opgelei moet word. Onderhoude is gevoer met 10 konstruksiewerknemers om hul standpunte oor die belangrikheid van bedryfspesifieke kennis van ’n konstruksieprojekbestuurder te verkry en om die vorm van kennis wat noodsaaklik beskou word, krities te hersien. Die gevallestudie van ’n bouprojek ten bedrae van R35 miljoen is gebruik om begrip te kry van die impak wat bedryfspesifieke kennis, of die gebrek daarvan, op die sukses van ’n projek kan hê. Resultate het getoon dat kwalifikasies om bedryfskennis te verkry, ten minste op NKR-vlak 6 moet wees; ’n kwalifikasie op NKR-vlak 7 word aanbeveel om voldoende projekbestuurskennis (teorie) te verkry. Hierdie bevindings is belangrik aangesien sommige konstruksieprojekbestuurskursusse in Suid-Afrika tans laer as NKR-vlak 6 is. Dit kan bydra daartoe dat die industrie tans konstruksieprojekbestuurders sonder die vereiste kennisstel in diens neem. Die voorgestelde model beskryf die toereikende kennisstelle en vlak daarvan wat gebruik kan word by die ontwerp van opleidingskwalifikasies vir konstruksieprojekbestuurders. Die voorgestelde model kan ook in die praktyk gebruik word as riglyn om konstruksieprojekbestuurders te plaas of te bevorder. en_ZA
dc.description.department Construction Economics en_ZA
dc.description.librarian am2019 en_ZA
dc.description.uri http://www.journals.co.za/content/journal/struct en_ZA
dc.identifier.citation Burger, M. & Zulch, B. 2018, 'A construction project management knowledge model: The type and level of knowledge required', Acta Structilia, vol. 25, no. 1, pp. 98-125. en_ZA
dc.identifier.issn 1023-0564
dc.identifier.other 10.18820/24150487/as25i1.4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/71482
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher SUNMeDIA en_ZA
dc.rights © UV/UFS en_ZA
dc.subject Construction project management en_ZA
dc.subject Knowledge model en_ZA
dc.subject Type of knowledge en_ZA
dc.subject NQF knowledge level en_ZA
dc.subject Konstruksieprojekbestuur en_ZA
dc.subject Kennismodel en_ZA
dc.subject NKR-kennisvlak en_ZA
dc.subject Tipe kennis en_ZA
dc.subject South Africa (SA) en_ZA
dc.subject Suid-Afrika (SA) en_ZA
dc.subject National qualifications framework (NQF) en_ZA
dc.subject Nasionale kwalifikasieraamwerk (NKR) en_ZA
dc.title A construction project management knowledge model : the type and level of knowledge required en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record