Some aspects of the use and usefulness of quantitative risk analysis tools in project management

Show simple item record

dc.contributor.author Hugo, F.D.
dc.contributor.author Pretorius, Leon
dc.contributor.author Benade, S.J. (Siebert)
dc.date.accessioned 2019-07-29T08:41:17Z
dc.date.available 2019-07-29T08:41:17Z
dc.date.issued 2018-12-10
dc.description.abstract Central to project management is risk management — and the need to develop better and more specific tools to manage risk. This is driven by the desire to reduce uncertainty and risk on projects. Quantitative tools such as Monte Carlo simulation are sometimes used to analyse risk, but it is not clear how widespread, accepted, or useful such tools are for practising project personnel. This research was undertaken to gain feedback from practising project and risk management personnel about the use of risk management tools. Special attention was given to the levels of use of quantitative risk management tools and the benefits gained from their use. A conceptual framework was created linking the factors that affect tool use to the actual tool use levels, and ultimately to project performance. Research questions reported on in this paper addressed levels of tool use, factors that affect tool usage, and the benefit aspect of tool use on project performance. Data were gathered via an on-line questionnaire that was statistically analysed, and a number of hypotheses were tested. The results of this study show that the levels of use of both qualitative and quantitative risk management tools are low compared with general project management tools. Correlations were found between a number of factors that affect tool use. en_ZA
dc.description.abstract Sentraal tot projekbestuur is risikobestuur — en die behoefte om beter en meer spesifieke metodes te ontwikkel om risiko beter te bestuur. Dit word gedryf deur onsekerheid en risiko op projekte te verminder. Kwantitatiewe tegnieke, word soms gebruik om risiko te analiseer, maar dit is nie duidelik hoe wydverspreid, aanvaar, en nuttig sulke tegnieke is vir die beoefening deur projekpersoneel nie. Hierdie studie is onderneem om terugvoer te verkry van praktiserende projek- en risikobestuurspersoneel ten opsigte van die gebruik van risikobestuursmetodes. Spesiale aandag is gegee aan die benuttingsvlakke van kwantitatiewe risikobestuursmetodes en die voordeel daarvan. ’n Konseptuele raamwerk is geskep wat faktore wat die gebruik van hulpmiddels skakel met die werklike vlakke vir die gebruik van instrumente, en uiteindelik skakel met projekprestasie. Navorsingsvrae waaroor in hierdie artikel verslag gelewer word, het betrekking op die gebruiksvlakke van instrumente en metodes, faktore wat die gebruik van instrumente en metodes beïnvloed, en die voordele-aspek van die gebruik van instrumente en metodes op projekprestasie beïnvloed. Data is ingesamel via ’n aanlyn vraelys, statisties ontleed, en ’n aantal hipoteses is getoets. Die resultate van hierdie studie toon dat die benutting vlakke van beide kwalitatiewe en kwantitatiewe risikobestuurinstrumente en metodes laag is in vergelyking met algemene projekbestuursinstrumente. en_ZA
dc.description.department Graduate School of Technology Management (GSTM) en_ZA
dc.description.librarian am2019 en_ZA
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_ZA
dc.identifier.citation Hugo, F.D., Pretorius, L. & Benade, S.J. 2018, 'Some aspects of the use and usefulness of quantitative risk analysis tools in project management', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 29, no. 4, pp. 116-128. en_ZA
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.other 10.7166/29-4-1821
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/70806
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_ZA
dc.rights © 2019, South African Institute of Industrial Engineering. All rights reserved. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. en_ZA
dc.subject Project management en_ZA
dc.subject Risk management en_ZA
dc.subject Monte Carlo simulation en_ZA
dc.subject Projekbestuur en_ZA
dc.subject Risikobestuur en_ZA
dc.subject Uncertainty and risks en_ZA
dc.subject Research questions en_ZA
dc.subject Quantitative tool en_ZA
dc.subject Quantitative risk analysis en_ZA
dc.subject Project performance en_ZA
dc.subject Online questionnaire en_ZA
dc.subject Conceptual frameworks en_ZA
dc.subject Risk assessment en_ZA
dc.subject Monte Carlo methods en_ZA
dc.subject Intelligent systems en_ZA
dc.subject Human resource management (HRM) en_ZA
dc.title Some aspects of the use and usefulness of quantitative risk analysis tools in project management en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record