Praktiese lesse in natuurwetenskap : ’n gevallestudie

Show simple item record

dc.contributor.author Mothokwa, Sekgopo Sydney
dc.contributor.author Gaigher, Estelle
dc.contributor.author Randall, Elize
dc.contributor.author Moen, Melanie Carmen
dc.date.accessioned 2018-07-30T09:06:30Z
dc.date.available 2018-07-30T09:06:30Z
dc.date.issued 2017-01-31
dc.description Hierdie artikel is gebaseer op ’n M.Ed.-studie deur S.M., onder leiding van E.R. en E.G. (http://hdl.handle.net/2263/46166) en_ZA
dc.description.abstract Hierdie artikel beskryf ’n gevallestudie wat bydra tot die navorsingsliteratuur oor die ontwikkeling van 21ste-eeuse vaardighede in wetenskapklasse in Suid-Afrika. Die studie ondersoek die wyse waarop vier ervare natuurwetenskaponderwysers praktiese lesse in hulle Graad 7-klasse in die Limpopo-provinsie integreer. Data is deur middel van dokumentontleding, leswaarneming en semigestruktureerde onderhoude ingesamel. Die studie is gebaseer op ’n teorie van kurrikulumimplementering vir wetenskaponderrrig in ontwikkelende lande. Die resultate word ten opsigte van voorbereiding, aanbieding en assessering van praktiese lesse bespreek. Die studie het aan die lig gebring dat hierdie onderwysers praktiese lesse op ’n tradisionele manier aanbied, eerder as om 21ste-eeuse benaderings te volg. In die meeste gevalle ontbreek noodsaaklike besonderhede tydens lesvoorbereidings, terwyl die leerders passiewe waarnemers is en die assessering op kennis eerder as vaardighede fokus. Verder is die volgende probleemareas geïdentifiseer: die onvoldoende toekenning van tyd vir die onderrig van natuurwetenskappe, asook ’n gebrek aan toepaslike hulpbronne. Die insig waartoe in die studie gekom is, kan gebruik word om die implementering van die kurrikulum te verbeter en om leiding aan die onderwysers te bied ten opsigte van die integrasie van praktiese lesse in natuurwetenskap. en_ZA
dc.description.abstract This article reports a case study that contributes to the literature on the development of 21st century skills in science classrooms in South Africa. The study explores the manner in which four experienced natural science teachers integrate practical lessons into their Grade 7 classes in the Limpopo province. The study is based on a theory of curriculum implementation for science education in developing countries. Data was collected through document analysis, lesson observations and semistructured interviews. The results are discussed in terms of the preparation, enactment and assessment of practical lessons. The study revealed that these teachers presented practical tasks in a traditional manner, rather than using 21st century approaches. Typically, lesson preparation lacked essential detail, while learners were passive observers, and assessment focused on knowledge rather than skills. Additionally, inadequate time allocation for the teaching of natural science, coupled with a lack of appropriate resources, were identified as areas of concern. The insight gained in this study should be used to improve curriculum implementation and to guide teachers regarding practical lesson integration in their classrooms. en_ZA
dc.description.department Early Childhood Education en_ZA
dc.description.department Science, Mathematics and Technology Education en_ZA
dc.description.librarian am2018 en_ZA
dc.description.uri http://www.satnt.ac.za en_ZA
dc.identifier.citation Mothokwa, S., Gaigher, E., Randall, E. & Moen, M., 2017, ‘Praktiese lesse in natuurwetenskap: ’n Gevallestudie’, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 36(1), a1375. https://DOI.org/ 10.4102/satnt.v36i1.1375 en_ZA
dc.identifier.issn 0254-3486 (print)
dc.identifier.issn 2222-4173 (online)
dc.identifier.other 10.4102/satnt.v36i1.1375
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/66023
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher AOSIS Open Journals en_ZA
dc.rights © 2017. The Authors. Licensee: AOSIS. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_ZA
dc.subject Praktiese lesse en_ZA
dc.subject Natuurwetenskap en_ZA
dc.subject Wetenskapklasse en_ZA
dc.subject Practical lessons en_ZA
dc.subject Natural science en_ZA
dc.subject Science classrooms en_ZA
dc.subject Suid-Afrika (SA) en_ZA
dc.subject South Africa (SA) en_ZA
dc.title Praktiese lesse in natuurwetenskap : ’n gevallestudie en_ZA
dc.title.alternative Practical lessons in natural science : a case study en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record