Afrikataalleksikografie : gister, vandag en more

Show simple item record

dc.contributor.author Prinsloo, Danie J. (Daniel Jacobus), 1953-
dc.contributor.author Taljard, Elsabe (Elizabeth)
dc.date.accessioned 2018-07-04T10:38:01Z
dc.date.available 2018-07-04T10:38:01Z
dc.date.issued 2017
dc.description Met 'korpus' word hier elektroniese korpus bedoel. en_ZA
dc.description.abstract Hierdie artikel het ten doel om 'n perspektief te bied op Afrikataalleksikografie se reaksie op ontwikkelings in die internasionale leksikografiepraktyk met betrekking tot nuwe tendense en veranderinge wat hoofsaaklik deur die elektroniese era teweeg gebring word. Die ont-wikkeling van die Afrikataalleksikografie sal met dié van hoofsaaklik Engelse papier- en elektro-niese woordeboeke vergelyk word. Drie tydperke van leksikografiese ontwikkeling word onder-skei. Daar word geargumenteer dat die algehele prentjie vir die ontwikkeling van Afrikataalleksi-kografie minder gunstig is as dié van Engels en tale soos Duits en Frans. Die fokus is op die beskik-baarheid van woordeboeke, leksikografiese gehalte, die gebruik van nuwe beskikbare rekenaarteg-nologieë en die gebruik van inligtingsbronne van die inligtingsera. Daar word tot die gevolgtrek-king gekom dat die leksikografiepraktyk in die Afrikatale in die meeste gevalle nie tred hou met internasionale ontwikkelings in die leksikografie nie en dat die aantal uitdagings vir dié tale toege-neem het. Ten slotte word 'n aantal stukragte geïdentifiseer wat ten goede kan meewerk om die kwaliteit van Afrikataalwoordeboeke te verbeter. en_ZA
dc.description.abstract This article aims to give a perspective on African language lexicography's response to develop-ments in international lexicographic practice in relation to new trends and changes mainly brought about by the electronic era. The development of African language lexicography will be compared to that of mainly English paper and electronic dictionaries. Three periods of lexicographic devel-opment are distinguished. It will be argued that the overall picture for the development of African language lexicography compares less favourably to that of English and languages such as German and French. The focus will be on the availability of dictionaries, lexicographic quality, use of new computer technologies and the use of information sources made available by the information era. It will be concluded that in most instances African language lexicography is not keeping up with international developments in lexicography and that the number of challenges for these languages has increased. Finally a number of positive factors will be identified which could contribute to the improvement of the quality of dictionaries for African languages. en_ZA
dc.description.department African Languages en_ZA
dc.description.librarian am2018 en_ZA
dc.description.uri http://lexikos.journals.ac.za en_ZA
dc.identifier.citation Prinsloo, D.J. & Taljard, E. 2017, 'Afrikataalleksikografie : gister, vandag en more', Lexikos, vol. 27, pp. 427-456. en_ZA
dc.identifier.issn 1684-4804 (print)
dc.identifier.issn 2224-0039 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/65299
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher Buro van die WAT en_ZA
dc.rights Buro van die WAT en_ZA
dc.subject Afrikataalleksikografie en_ZA
dc.subject Afrikataalwoordeboeke en_ZA
dc.subject Aanlyn woordeboeke en_ZA
dc.subject Gebruikersperspektief en_ZA
dc.subject Inligtingsera en_ZA
dc.subject Introspeksie en_ZA
dc.subject Korpusgebaseerde leksikografie en_ZA
dc.subject Lemmaseleksie en_ZA
dc.subject Woordeboekkultuur en_ZA
dc.subject African language dictionaries en_ZA
dc.subject African language lexicography en_ZA
dc.subject Corpus-based lexicography en_ZA
dc.subject Dictionary culture en_ZA
dc.subject Information era en_ZA
dc.subject Introspection en_ZA
dc.subject Lemma selection en_ZA
dc.subject Online dictionaries en_ZA
dc.subject User perspective en_ZA
dc.title Afrikataalleksikografie : gister, vandag en more en_ZA
dc.title.alternative African language lexicography : yesterday, today and tomorrow en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record