Faktore wat onderwysers se gebruik van GeoGebra vir Wiskundeonderrig beïnvloed

Show simple item record

dc.contributor.author Stols, Gerrit Hendrikus
dc.contributor.author Venter, Stephan J.
dc.contributor.author Louw, Elizabeth M.
dc.date.accessioned 2016-08-01T08:41:29Z
dc.date.available 2016-08-01T08:41:29Z
dc.date.issued 2016-06-08
dc.description.abstract Hierdie studie het ondersoek gedoen na faktore wat onderwysers se gebruik van wiskundesagteware (in hierdie geval GeoGebra) vir onderrig en leer beïnvloed. Deelnemers aan die studie is by wyse van doelsteekproeftrekking geselekteer uit ’n groep onderwysers wat sagtewareopleiding ontvang het, toegang tot rekenaars het en met die sagteware vertroud is. Vyf-en-sewentig respondente het die gestruktureerde vraelyste voltooi. Veelvoudige regressie is gebruik om die verhouding tussen die vier konstrukte van die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology te ondersoek. Hierdie konstrukte is prestasieverwagting, verwagte inspanning, sosiale invloed en fasiliterende omstandighede met betrekking tot onderwysers se voorneme om die wiskundesagteware te gebruik. Die studie het bevind dat die kombinasie van die vier bogenoemde konstrukte 30% van die variansie in respondente se voorneme om die sagteware te gebruik verduidelik het. Daar is gevind dat fasiliterende omstandighede in die studie nie regstreeks ’n invloed op mense se gebruik, al dan nie, van die sagteware het nie, aangesien almal van hulle toegang tot rekenaars het. Die sosiale invloed is die enigste konstruk wat die voorneme om GeoGebra te gebruik direk beïnvloed het. Onderwysers se voorneme om sagteware te gebruik het geblyk die werklike gebruik van sagteware vir onderrig en leer te voorspel. en_ZA
dc.description.abstract This study investigated factors that influence teachers’ use of mathematics software (in this case GeoGebra) for teaching and learning. Participants in the study were purposefully selected from a group of teachers that have received software training, have access to computers, and are familiar with the software. Seventy-five respondents completed the structured questionnaires. Multiple regressions were used to investigate the relationship between the four constructs of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. These constructs are performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions on teachers’ intention to use the mathematics software. This study found that the combination of the four above mentioned constructs explained 30% of the variance in respondents’ intention to use the software. Facilitating conditions were not found to directly influence whether or not people actually used the software because all of them have access to computers. Teachers’ intention to use GeoGebra was found to predict the actual use of GeoGebra for teaching and learning. en_ZA
dc.description.department Science, Mathematics and Technology Education en_ZA
dc.description.department Statistics en_ZA
dc.description.librarian am2016 en_ZA
dc.description.sponsorship National Research Foundation (NRF) en_ZA
dc.description.uri http://www.satnt.ac.za/ en_ZA
dc.identifier.citation Stols, G.H., Venter, S.J. & Louw, E.M., 2016, ‘Faktore wat onderwysers se gebruik van GeoGebra vir Wiskundeonderrig beïnvloed’, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 35(1), a1366. http://dx.DOI.org/ 10.4102/satnt.v35i1.1366. en_ZA
dc.identifier.issn 0254-3486 (print)
dc.identifier.issn 2222-4173 (online)
dc.identifier.other 10.4102/satnt.v35i1.1366
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/56157
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher AOSIS Open Journals en_ZA
dc.rights © 2016. The Authors. Licensee: AOSIS. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_ZA
dc.subject Onderwysers en_ZA
dc.subject GeoGebra en_ZA
dc.subject Sagtewareopleiding en_ZA
dc.subject Teachers en_ZA
dc.subject Learning en_ZA
dc.subject Software training en_ZA
dc.subject Leer en_ZA
dc.title Faktore wat onderwysers se gebruik van GeoGebra vir Wiskundeonderrig beïnvloed en_ZA
dc.title.alternative Factors that influence teachers’ use of GeoGebra for instruction en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record