Support provided by corporate social responsibility programmes for the creation of universal access to ICT : a content analysis of corporate websites

Show simple item record

dc.contributor.author Xulu, Faith
dc.contributor.author Steyn, Benita
dc.date.accessioned 2008-05-22T12:32:53Z
dc.date.available 2008-05-22T12:32:53Z
dc.date.issued 2001
dc.description.abstract This study analyses messages within corporate web pages as physical indicators of the following: the extent to which sampled companies provide information communication technology (ICT) to the South African society in terms of geographical spread; the types of ICTs they provide; the nature of their support; and the members of society targeted. Through latent coding, it seeks to deduce whether the companies realise their role in social development by focusing their corporate social responsibility programmes on societal needs and to establish whether their support is broadly aligned with government priorities. Although the study is exploratory in nature, it reveals the following noteworthy issues: The geographical spread indicates that seven of the 11 companies analysed focus their support for ICT on the country as a whole; most companies tend to provide a whole range of technological equipment rather than one type; the provision of equipment is coupled with training; and the support for ICT is largely aimed at schools. It is inferred that the companies realise their societal obligations; support government priorities; and are committed to social development by creating appropriate mechanisms for access to ICT. AFRIKAANS: Hierdie studie analiseer boodskappe op korporatiewe webblaaie, as fisiese indikators van die volgende: die mate waartoe maatskappye in die steekproef inligtings- en kommunikasietegnologie aan die Suid-Afrikaanse gemeenskap voorsien in terme van geografiese verspreiding; die tipes inligtings- en kommunikasietegnologie wat hulle voorsien; die aard van hul ondersteuning; en die lede van die gemeenskap wat hulle teiken. Deur middel van latente kodering word gepoog om afleidings te maak of die maatskappye hul rol in sosiale ontwikkeling besef deur hul korporatiewe sosiale verantwoordelikheidsprogramme op gemeenskapsbehoeftes te fokus en om te bepaal of hul ondersteuning breedweg in lyn met regeringsprioriteite is. Alhoewel die studie verkennend van aard is, bring dit die volgende noemenswaardige kwessies aan die lig: Die geografiese verspreiding dui daarop dat sewe van die 11 maatskappye wat geanaliseer is, hul ondersteuning van inligtings- en kommunikasietegnologie op die land as geheel fokus; meeste maatskappy neig om 'n hele reeks tegnologiese toerusting eerder as een tipe te voorsien; die voorsiening van toerusting met opleiding gepaard gaan; en die ondersteuning hoofsaaklik op skole gemik is. Daar word afgelei dat maatskappye hul verantwoordelikhede teenoor die gemeenskap besef; regeringsprioriteite ondersteun; en verbind is tot sosiale ontwikkeling deur die skepping van gepaste meganismes vir toegang tot inligtings- en kommunikasietegnologie. en
dc.format.extent 673210 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Xulu, F & Steyn, B 2001, 'Support provided by corporate social responsibility programmes for the creation of universal access to ICT: a content analysis of corporate websites', Communicatio: South African Journal of Communication Theory and Research / Communicatio: Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kommunikasieteorie en -navorsing, vol. 27, no. 1, pp. 58-74. [http://www.informaworld.com/RCSA or http://www.journals.co.za/ej/ejour_commu.html] en
dc.identifier.issn 0250-0168
dc.identifier.other 10.1080/02500160108537925
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/5458
dc.language.iso en en
dc.publisher Unisa Press and Taylor & Francis en
dc.rights Unisa Press and Taylor & Francis en
dc.subject Information and communication technology (ICT) en
dc.subject Corporate social responsibility programmes en
dc.subject Corporate social investment (CSI) en
dc.subject Corporate social responsiveness en
dc.subject Social development en
dc.subject SAIT IS baseline studies en
dc.subject Content analysis of web page en
dc.subject.lcsh Social responsibility of business en
dc.subject.lcsh Information technology en
dc.title Support provided by corporate social responsibility programmes for the creation of universal access to ICT : a content analysis of corporate websites en
dc.type Postprint Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record