The first mosque : Caledon Street, Uitenhage

Show simple item record

dc.contributor.author Le Roux, S.W. (Schalk Willem)
dc.date.accessioned 2008-05-19T07:18:04Z
dc.date.available 2008-05-19T07:18:04Z
dc.date.issued 2007-06
dc.description.abstract Op 5 Maart 1849 skryf aartsdeken N.J. Merriman (1809-1882) op een van sy eerste togte om met sy nuwe parogie in die Oos-Kaap vertroud te raak, dat 'n klompie Maleiers hulle in Port Elizabeth en Uitenhage bevind het. Van hulle het eersame posisies in Algoabaai beklee en hulle het ook 'n moskee in Uitenhage gehad - die enigste in die kolonie. Merriman was in albei gevalle verkeerd. Teen 1849 was veel meer as 'n paar "Maleiers" in die Oos-Kaap woonagtig en die moskee in Uitenhage was nie die enigste een in die kolonie nie. Wat sy opmerking belangrik maak is dat dit die eerste verwysing na 'n gevestigde Moslemgemeenskap en 'n voltooide plek vir aanbidding in daardie deel van die land is. Oor die moskees in Kaapstad en omgewing is sedert 1970 heelwat navorsing gedoen en etlike publikasies het die lig gesien, waarvan die sleutelbronne die werke van Achmat Davids en Frank Bradlow & Margaret Cairns is. Wat die toestand in die res van die Kaapkolonie was, is minder bekend en gepubliseerde bronne is nie geredelik beskikbaar nie. In hierdie artikel word gekyk na beskikbare bronne om die geskiedenis na te loop. Die toestande in die destydse Uitenhage word kortliks beskryf en die koms van die eerste Moslems en die stigter van dié geloof in Uitenhage word uitgelig. Hierna word gepoog om die moskee aan die hand van konstruksiegetuienis te rekonstrueer en onbeantwoorde vrae word geïdentifiseer. af
dc.description.abstract [There are] a few Malays at Port Elizabeth and Uitenhage. A few [are] in respectable situations at the Bay; [they] have a mosque at Uitenhage, the only one in the colony. Thus wrote Archdeacon N.J. Merriman (1809-1882) on 5 March 1849 during one of his first trips to acquaint himself with his new parish in the Eastern Cape, where he would eventually become archbishop. Merriman was wrong on both counts. By 1849, there were far more than only a few "Malays" in the Eastern Cape and the mosque in Uitenhage was not the only one in the colony. What makes his remark important is the fact that it is the first reference to a settled Muslim community and a completed place of prayer in this part of the country. Since 1970, much research has been done on the mosques in Cape Town and vicinity and a number of publications have seen the light, among which the key sources are works of Achmat Davids and Frank Bradlow & Margaret Cairns. What the situation was in the rest of the Cape Colony is less well known and published sources are not readily available. In this article available sources to trace the history are reconsidered. Conditions in the Uitenhage of that time are described briefly and the arrival of the first Muslims and the founder of the faith in Uitenhage are highlighted. Then an effort is made to reconstruct the mosque with the aid of construction evidence and unanswered questions are identified. en
dc.format.extent 113625 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Le Roux, S 2007, 'The first mosque : Caledon Street, Uitenhage', South African Journal of Cultural History, vol. 21, no. 1, pp. 34-56. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_culture.html] en
dc.identifier.issn 1018-0745
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/5330
dc.language.iso en en
dc.publisher South African Society of Cultural History en
dc.rights South African Society of Cultural History en
dc.subject Maleise korps af
dc.subject Moskee af
dc.subject Moslem af
dc.subject Oorlog van die Byl af
dc.subject Oos-Kaap af
dc.subject Slaaf af
dc.subject Uitenhage af
dc.subject Eastern Cape Province, South Africa en
dc.subject Malay corps en
dc.subject Mosque en
dc.subject Muslim en
dc.subject Slave en
dc.subject War of the Axe en
dc.subject.lcsh Mosques--South Africa--History en
dc.subject.lcsh Architecture, Islamic en
dc.title The first mosque : Caledon Street, Uitenhage en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record