Christus ongedaan – 'n evaluering van die betekenisverlies van die term gesalfde

Show simple item record

dc.contributor.author Van Staden, Piet
dc.date.accessioned 2016-05-06T15:08:01Z
dc.date.available 2016-05-06T15:08:01Z
dc.date.issued 2015-12
dc.description.abstract Die naam Jesus Christus vorm die kern van een van die prominente gelowe in die wêreld vandag. Dit is 'n beweging wat ontstaan het rondom die lotgevalle en lering van 'n man met die naam Jesus, wat afkomstig was van die dorpie Nasaret in Israel en ongeveer 2 000 jaar gelede geleef het. Vanuit 'n onbedui dende groepie volgelinge het die beweging gegroei tot een van die grootste gelowe wat die wêreld tot nog toe geken het. Die naam Jesus was 'n bekende Joodse naam, maar waar kom die naam Christus vandaan? Die meeste mense gebruik vandag die saamgestelde naam Jesus Christus as 'n eienaam. Tog is Christus nie oorspronklik 'n eienaam nie, maar 'n appellatief, dit wil sê 'n soortnaam, benaming of titel. Die woord christus is die Latynse vorm van die Griekse christós, wat op sy beurt 'n vertaling is van die Hebreeuse mashiach (Messias). Die feit dat christus met verloop van tyd tot 'n eienaam omvorm is, verberg die kulturele en godsdienstige oorsprong en inhoud daarvan. Dit lei tot 'n vervaging van die vroeë identifiserende en belydenismatige aspekte van die term in die verbintenis met die persoon van Jesus van Nasaret. Die doel van hierdie artikel is om aan te dui dat die grammatikalisering van die item christós, tesame met die harmonisering van verskillende Christologiese interpretasies in ooreenstemming met die regula fidei, gelei het tot die omvorming van 'n belydenis tot 'n eienaam, en dat die belydenis self vandag 'n rol speel in die voortsetting van die harmoniserende proses. Sodoende gaan die oorspronklike belydenismatige aspek van die woord verlore. Deur die aandag hierop te vestig, word die aanvanklike kragtige inhoud van die woord herwin deur Jesus met die appellatief Christus te identifiseer as die Een deur wie God se verlossing van die wêreld beslissend deurgevoer is. en_ZA
dc.description.abstract The name Jesus Christ is at the heart of one of the prominent faiths in the world today. The faith started as a movement around the teaching and fate of a man called Jesus, who came from a village called Nazareth in Israel and lived approximately 2 000 years ago. From an insignificant group of followers the movement grew to become one of the greatest religions the world has ever known. The name Jesus was a well-known Jewish name, but where does the name Christ come from? Most people nowadays use the combined name Jesus Christ as a proper name. However, Christ was originally not a proper name, but an appellative, i.e. a qualifying term or title. Christ is the Latinised form of the Greek christós, which in turn is a translation of the Hebrew mashiach (Messiah). The fact that the word christ changed into a proper name over time conceals its cultural and religious origin. This led to the fading of the earlier identifying and confessional aspects of the term in its association with the person of Jesus of Nazareth. The purpose of this article is to show that the grammaticalisation of christós, together with the harmonising of different Christological interpretations in accordance with the regula fidei, led to the transformation of a confession into a proper name, as employed in the so-called ecumenical creeds of the Christian church. The creeds, in turn, are at present instrumental in the continuation of the harmonising process. Thereby the original confessional aspect of the term begins to fade. By directing attention to this process it may be possible to reclaim the original powerful content of the term by identifying Jesus, through the appellative Christ, as the One through whom God's saving of the world was decisively wrought. en_ZA
dc.description.department Reformed Theological College en_ZA
dc.description.librarian am2016 en_ZA
dc.description.uri http://www.litnet.co.za/Category/akademies/litnet-akademies en_ZA
dc.description.uri http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/litnet? en_ZA
dc.identifier.citation Van Staden, P 2015, 'Christus ongedaan – 'n evaluering van die betekenisverlies van die term gesalfde', LitNet Akademies, vol. 12, no. 3, pp. 519-545. en_ZA
dc.identifier.issn 1995-5928
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/52524
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher LitNet en_ZA
dc.rights LitNet en_ZA
dc.subject Belydenis en_ZA
dc.subject Christologie en_ZA
dc.subject Grammatikalisering en_ZA
dc.subject Huidige tyd en_ZA
dc.subject Jesus Christus en_ZA
dc.subject Messiaanse tyd en_ZA
dc.subject Messias en_ZA
dc.subject Ritueel en_ZA
dc.subject Salwing en_ZA
dc.subject Semantiese verbleiking en_ZA
dc.subject Spiritualiteit en_ZA
dc.subject Toekomstige tyd en_ZA
dc.subject Anointing en_ZA
dc.subject Christology en_ZA
dc.subject Confession en_ZA
dc.subject Future era en_ZA
dc.subject Grammaticalisation en_ZA
dc.subject Jesus Christ en_ZA
dc.subject Messiah en_ZA
dc.subject Messianic era en_ZA
dc.subject Present era en_ZA
dc.subject Ritual en_ZA
dc.subject Semantic bleaching en_ZA
dc.subject Spirituality en_ZA
dc.title Christus ongedaan – 'n evaluering van die betekenisverlies van die term gesalfde en_ZA
dc.title.alternative Christ undone – an evaluation of the loss of meaning of the term anointed en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record