Pedagogie van inheemse kennis as sosiale konstruk

Show simple item record

dc.contributor.author Fraser, William John
dc.contributor.author Ferreira, Ronel
dc.date.accessioned 2015-11-26T06:51:08Z
dc.date.available 2015-11-26T06:51:08Z
dc.date.issued 2015-09-30
dc.description.abstract In hierdie artikel word daar in die eerste plek gepoog om inheemse kennis as sosiale konstruk te verklaar, waarna die waarde daarvan vir die opvoedingspraktyk toegelig word. Inheemse kennis (IK) begrond dikwels leerders se eerste ervarings en verbind sodanige ervarings, deur spontane konsepvorming, met wetenskaplike verskynsels. IK dien ook as primêre leerorganiseerder vir verdere konseptualisering en skematisering. Die uitsluiting van inheemse kennis uit formele kurrikula is gewoonlik nie doelbewus nie, en die daadwerklike insluiting daarvan in leermateriaal kan ’n waardevolle bydrae lewer om as skakel tussen bestaande kennis en nuwe inligting te dien. Die erkenning van plaaslike bevolkings se inheemse kennis in kurrikula bemagtig nie net die kurrikuleerder nie, maar ook leerders wat op die inligting aangewese is. Aangesien inheemse kennis verweef is met die sosiale konstrukte van die samelewing, is deelnemende navorsingstrategieë gepas om hierdie kennis met die oog op kurrikulumontwikkeling te versamel, te kwantifiseer en te verifieer. en_ZA
dc.description.abstract This article explains indigenous knowledge, firstly as a social construct, and subsequently in terms of the value it holds for educational practice. Indigenous knowledge (IK) often constitutes the basis of learners’ first experiences and links such experiences, via spontaneous conceptualisation, with scientific phenomena. IK also serves as the primary organiser of learning, with a view to further conceptualisation and schematisation. The exclusion of indigenous knowledge from formal curricula is usually not intentional, and its actual inclusion in learning material can make a valuable contribution towards linking existing knowledge and new information. The article claims that the indigenous knowledge of local populations should be acknowledged to empower curriculum developers and learners. Seeing that indigenous knowledge is interwoven with the social constructs of society, participatory research strategies are suggested to gather, quantify and verify information for curriculum development purposes. en_ZA
dc.description.librarian am2015 en_ZA
dc.description.uri http://www.satnt.ac.za en_ZA
dc.identifier.citation Fraser, W.J. & Ferreira, R., 2015, 'Die pedagogie van inheemse kennis as sosiale konstruk', Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 34(1), Art. #1347, 6 pages. http://dx.DOI.org/ 10.4102/satnt.v34i1.1347. en_ZA
dc.identifier.issn 0254-3486 (print)
dc.identifier.issn 2222-4173 (online)
dc.identifier.other 10.4102/satnt.v34i1.1347
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/50920
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher AOSIS OpenJournals en_ZA
dc.rights © 2015. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_ZA
dc.subject Pedagogie en_ZA
dc.subject Sosiale konstruk en_ZA
dc.subject Opvoedingspraktyk en_ZA
dc.subject Pedagogy en_ZA
dc.subject Social construct en_ZA
dc.subject Educational practice en_ZA
dc.subject Indigenous knowledge (IK) en_ZA
dc.subject Inheemse kennis (IK) en_ZA
dc.title Pedagogie van inheemse kennis as sosiale konstruk en_ZA
dc.title.alternative The pedagogy of indigenous knowledge as a social construct en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record