Towards the establishment of a relevant national tender price index for the South African building industry

Show simple item record

dc.contributor.author Cruywagen, J.H.H. (Hoffie)
dc.date.accessioned 2015-06-19T04:53:35Z
dc.date.available 2015-06-19T04:53:35Z
dc.date.issued 2014
dc.description.abstract There is currently only one published tender price index available in South Africa for use by built-environment practitioners. The purpose of this article is to report on an investigation into the nature of a more recent tender price index. A literature study was conducted to examine the theory of indices in order to establish which type of index as well as which formula would be appropriate for use in South Africa. Thereafter, the priced bills of quantities of a selected number of projects were analysed in order to identify representative indicator items as well as the weighting thereof for an index. Thirty-two indicator items were identified that could be used for calculating an index. In addition, sourced priced bills of quantities for a number of projects over a six-and-a-half year period were analysed to calculate average rates for the 32 selected indicator items. These rates, together with the established weightings of items, were used to calculate an index. The main finding that emerged from the research was that, by using the above methodology, an alternative tender price index could be determined for use by the South African building industry. en_ZA
dc.description.abstract Daar is tans slegs een gepubliseerde tenderprysindeks beskikbaar in Suid-Afrika vir gebruik deur bou-omgewing praktisyns. Die doel van hierdie artikel is om verslag te lewer oor ’n studie wat gedoen is oor hoe ’n meer onlangse tenderprysindeks daar sou uitsien. ’n Literatuurstudie is uitgevoer om die teorie van indekse te bestudeer. Dit is gedoen ten einde te bepaal watter tipe indeks asook watter formule die mees geskikte sou wees vir gebruik in Suid-Afrika. Daarna is die gepryste hoeveelheidslyste van geselekteerde projekte ontleed om verteenwoordigende aanwyseritems te bepaal asook die gewigte daarvan. Twee-en-dertig verteenwoordigende aanwyseritems wat gebruik kan word vir die berekening van die indeks is geïdentifiseer. Verdere ontleding van ingewinne gepryste hoeveelheidslyste van ’n aantal projekte oor ’n ses-en-’n-halfjaar tydperk is gedoen om gemiddelde tariewe vir die gekose 32 aanwyseritems te bepaal. Hierdie tariewe, saam met die bepaalde gewigte van die items, is gebruik vir berekening van ’n indeks. Die belangrikste bevinding van die studie is dat deur gebruik te maak van bostaande metodologie kan ’n tenderprysindeks daargestel word vir alternatiewe gebruik deur die Suid-Afrikaanse bou-industrie. en_ZA
dc.description.librarian am2015 en_ZA
dc.description.uri http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/struct en_ZA
dc.identifier.citation Cruywagen, H 2014, 'Towards the establishment of a relevant national tender price index for the South African building industry', Acta Structilia, vol. 21, no. 2, pp. 22-44. en_ZA
dc.identifier.issn 1023-0564
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/45593
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher SUNMeDIA en_ZA
dc.rights © UV/UFS en_ZA
dc.subject Indices en_ZA
dc.subject Bills of quantities en_ZA
dc.subject Rates en_ZA
dc.subject Indekse en_ZA
dc.subject Hoeveelheidslyste en_ZA
dc.subject Tariewe en_ZA
dc.subject Tenderprysindeks en_ZA
dc.subject Tender price index en_ZA
dc.subject South African building industry en_ZA
dc.subject Suid-Afrikaanse bou-industrie en_ZA
dc.title Towards the establishment of a relevant national tender price index for the South African building industry en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record