The prediction of job involvement for pharmacists and accountants

Show simple item record

dc.contributor.author Van Wyk, Rene
dc.contributor.author Boshoff, A.B.
dc.contributor.author Cilliers, F.V.N.
dc.date.accessioned 2008-02-15T09:30:57Z
dc.date.available 2008-02-15T09:30:57Z
dc.date.issued 2003
dc.description.abstract ABSTRACT: The job involvement of the individual seems to be potentially fundamental to the satisfaction of certain salient psychological needs that could lead to positive organizational implications. This study investigates the predictiveness of job involvement of 375 professionals in the pharmacy (n = 200) and accountancy (n = 175) occupations by means of Multiple Regression Analysis through personality characteristics and job satisfaction. A number of significant but weak relationships are reported varying between 1.29% and 9.85% common variance. Job involvement is predicted reasonably well for the total sample (19.35%) and the sub-samples of professionals (11.01% and 24.71% respectively). OPSOMMING: Werkbetrokkenheid van die individu blyk potensiëel ’n fundamentele rol te speel in die bevrediging van sekere onderliggende psigologiese behoeftes, wat kan lei tot positiewe organisasie uitkomste. Hierdie studie van 375 professionele persone vanuit die apteker- (n = 200) en rekenmeester- (n = 175) beroepe ondersoek die verhouding en voorspelbaarheid van werkbetrokkenheid deur middel van Meervoudige Regressie Analise en werksatisfaksie en persoonlikheidstrekke faktore as onafhanklike veranderlikes. ’n Aantal stastisties betekenisvolle, maar matige verwantskappe word geraporteer (gemeenskaplike variansies tussen 1.29% en 9.85%). Werkbetrokkenheid is redelik goed voorspel vir die totale steekproef (19.35%) asook die professionele sub-groepe (11.01% en 24.71% onderskeidelik). en
dc.format.extent 134753 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Van Wyk, R & Boshoff, AB & Cilliers, FVN 2003, 'The prediction of job involvement for pharmacists and accountants', SA Journal of Industrial Psychology, vol. 29, no. 3, pp. 61-67. [www.sajip.co.za] en
dc.identifier.issn 0258-5200
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/4500
dc.language.iso en en
dc.publisher OpenJournals en
dc.rights OpenJournals en
dc.subject Job involvement en
dc.subject Werkbetrokkenheid af
dc.subject Predictiveness en
dc.subject Voorspelbaarheid af
dc.subject.lcsh Job satisfaction en
dc.subject.lcsh Pharmacists en
dc.subject.lcsh Accountants en
dc.title The prediction of job involvement for pharmacists and accountants en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record