The discursive cultural representations of Gentiles : a contextual approach using migration theory

Show simple item record

dc.contributor.author Dube, Zorodzai
dc.date.accessioned 2014-08-06T10:21:41Z
dc.date.available 2014-08-06T10:21:41Z
dc.date.issued 2014-05-16
dc.description.abstract How are social boundaries created and how are they maintained? To an extent, the way people look, dress and talk demarcates cultural markers that distinguish them from others − hence, giving them a sense of self-categorisation and self-identity. However, with time such collective identity might need readjustment when people from another culture become insiders and neighbours within the perceived social boundaries. Regarding this, James Dunn noted that a challenge of social cohesion between the Jews and the Gentiles existed during the 1st century, necessitated by the conversion of Gentiles to Christianity. In response, to keep their exclusive collective identity, the Jews demanded that the Gentiles observe Jewish law. This article develops Dunn’s view that the observance of Jewish law provided implicit social exclusion strategies towards the Gentiles. However, Dunn did not elaborate further concerning the strategies upon which Gentiles were excluded. As contribution to fill that void, this article drew on strategies of inclusion and exclusion from the analogy of migration in South Africa and elsewhere. en_US
dc.description.abstract Hoe word sosiale en kulturele grense geskep en onderhou? Tot ’n mate bewerkstellig die manier waarop mense uiterlik voorkom, aantrek en praat kulturele kenmerke wat sekere groepe van ander onderskei, en verleen so aan hulle ’n bepaalde identiteit en klassifisering. So ’n gemeenskaplike identiteit moet mettertyd aangepas word as mense van ander kulture met ander gebruike deel word van die binnekring. In hierdie verband merk James Dunn op dat, in die eerste eeu na Christus, die Jode en heidene aangespoor is tot ’n samehorigheidsgevoel wat deurdie bekering van heidene tot die Christendom genoodsaak is. In reaksie hierop het die Jode aanvanklik verwag dat die heidene die Joodse wet moes nakom. Hierdie artikel bou op Dunn se siening, naamlik dat die onderhouding van die Joodse wet sosiale strategieë ontwikkel het wat die heidene onvoorwaardelik uitgesluit het. Dunn brei egter nie verder oor die sogenaamde strategieë uit nie. In hierdie artikel word gepoog om hierdie leemte aan te vul deur middel van ’n vergelyking met kontemporêre migrasie in Suid- Afrika en die strategieë van insluiting en uitsluiting wat bespeur word in sulke kontekste, te verdiskonteer. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.indieskriflig.org.za en_US
dc.identifier.citation Dube, Z., 2014, ‘The discursive cultural representations of Gentiles: A contextual approach using migration theory’, In die Skriflig 48(1), Art. #1380, 7 pages. http://dx.DOI.org/ 10.4102/ids.v47i1.696. en_US
dc.identifier.issn 1018-6441
dc.identifier.other 10.4102/ids.v47i1.696
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/41093
dc.language.iso en en_US
dc.publisher AOSIS Open Journals en_US
dc.rights © 2014. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_US
dc.subject Cultural representations en_US
dc.subject Gentiles en_US
dc.subject Migration theory en_US
dc.subject Kulturele uitbeelding en_US
dc.subject Heidene en_US
dc.subject Migrasieteorie en_US
dc.title The discursive cultural representations of Gentiles : a contextual approach using migration theory en_US
dc.title.alternative Omvattende kulturele uitbeelding van heidene : ’n kontekstuele benadering met behulp van die migrasieteorie en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record