"Reasonable possibility" versus "reasonable prospect" : did business resue suceceed in creating a better test than judicial management

Show simple item record

dc.contributor.author Joubert, E.P.
dc.date.accessioned 2014-07-21T12:32:24Z
dc.date.available 2014-07-21T12:32:24Z
dc.date.issued 2013-11
dc.description.abstract ’n Nuwe Maatskappywet 71 van 2008 het op 1 Mei 2011 in Suid-Afrika in werking getree. Suid-Afrika het daardeur ’n nuwe korporatiewe reddingstruktuur, naamlik ondernemingsredding, gekry. Hierdie nuwe invoeging in die Wet in Hoofstuk 6 is deur baie belanghebbendes met afwagting ingewag. Een van die redes was om te sien of die foute wat in die vorige bedeling met geregtelike bestuur gemaak is, oorkom sou wees met die nuwe struktuur. Hierdie artikel ondersoek spesifiek die bewyslas vir ondernemingsredding soos in die 2008-wet gestel met verwysing na die hantering van die konsep “redelike vooruitsig” deur die howe. Dit word aan die hand gedoen dat die howe ’n te streng uitleg aan hierdie bewyslas heg en dat dit daartoe bydra dat min aansoeke vir ondernemingsredding slaag. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_US
dc.identifier.citation Joubert, EP 2013, '"Reasonable possibility" versus "reasonable prospect" : did business resue suceceed in creating a better test than judicial management', Journal of Contemporary Roman Dutch Law/Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 76, no. 4, pp. 550-563. en_US
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/40920
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher LexisNexis en_US
dc.rights LexisNexis en_US
dc.subject Judicial management en_US
dc.subject Suid-Afrikaanse Maatskappyewet 71 van 2008 en_US
dc.subject South African Companies Act No. 71 of 2008 en_US
dc.subject Redelike waarskynlikheid en_US
dc.subject Redelike vooruitsig en_US
dc.subject Ondernemingsredding en_US
dc.subject Geregtelike bestuur en_US
dc.subject Reasonable possibility en_US
dc.subject Reasonable prospect en_US
dc.subject Business rescue en_US
dc.title "Reasonable possibility" versus "reasonable prospect" : did business resue suceceed in creating a better test than judicial management en_US
dc.title.alternative “Redelike waarskynlikheid” versus “redelike vooruitsig” : Het ondernemingsredding daarin geslaag om beter toets as geregtelike bestuur daar te stel? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record