An importance-performance assessment of delegates' satisfaction with the catering component of courses offered by continuing education at the University of Pretoria

Show simple item record

dc.contributor.author Deacon, Agathe
dc.contributor.author Du Rand, Gerrie Elizabeth
dc.date.accessioned 2014-07-16T07:41:37Z
dc.date.available 2014-07-16T07:41:37Z
dc.date.issued 2013
dc.description Article based on a paper read at the joint 11th International SAAFECS Conference and the 6th IHEA Regional African Conference, Pretoria, South Africa. 27 February 2013 – 1 March 2013. en_US
dc.description.abstract Die gebruik van ʼn belang-prestasie-analise is ʼn instrument om die spysenieringskomponent van kursusse aangebied deur Voortgesette Onderrig aan die Universiteit van Pretoria (CE at UP), ’n inrigting vir hoër onderwys, te assesseer asook die bydrae tot gasvryheidstudies en toerisme uit te lig. Voortgesette Onderrig aan die Universiteit van Pretoria is ’n onderriginstelling wat sertifikaatkursusse vir nagraadse individue in verskeie studierigtings aanbied en die spysenie-ringskomponent is uitgekontrakteer aan voed-seldiensverskaffers wat op die kampus geleë is. Die spysenieringskomponent is ’n kommer-wekkende aangeleentheid, aangesien dit die laagste puntetelling ontvang het tydens vorige evaluerings. Data is versamel deur gebruik te maak van verkennende metodologie bestaande uit beide kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsteg-nieke. Kenmerke vir spyseniering is verkry deur middel van ongestruktureerde een-tot-een on-derhoude en fokusgroepe. Daarna is ’n totaal van 357 vraelyste versamel. Dié studie het gebruik gemaak van beskrywende statistieke wat ook eenvoudige frekwensies insluit. Gemiddelde waardes en standaardafwykings is bereken deur gebruik te maak van data met betrekking tot respondente se demografiese profiele en ook met betrekking tot die 25 geïdentifiseerde kenmerke vir spyseniering. Die prestasie en die belangrikheid van elke spysenieringskenmerk is bepaal en bespreek. Die assessering van ʼn betrokke maatskappy se spysenieringskomponent sal daardie instansie in staat stel om toepaslike en noodsaaklike bestuursbesluite te neem ten einde die maat-skappy se bestaande kliëntebasis te behou asook die kliëntebasis uit te brei. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.up.ac.za/saafecs/ en_US
dc.identifier.citation Deacon, A & Du Rand, GE 2013, 'An importance-performance assessment of delegates' satisfaction with the catering component of courses offered by continuing education at the University of of Pretoria', Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, vol. 41, pp. 95-103. en_US
dc.identifier.issn 0378-5254
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/40808
dc.language.iso en en_US
dc.publisher South African Association of Family Ecology and Consumer Sciences en_US
dc.rights South African Association of Family Ecology and Consumer Sciences en_US
dc.subject Satisfaction en_US
dc.subject Catering en_US
dc.subject Courses en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject University of Pretoria en_US
dc.subject Importance-performance assessment en_US
dc.subject Delegates' satisfaction en_US
dc.subject Continuing Education at University of Pretoria (CE at UP) en_US
dc.title An importance-performance assessment of delegates' satisfaction with the catering component of courses offered by continuing education at the University of Pretoria en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record