"Ek is lief vir lees maar vind nie 'n passie daarin nie" : leesgewoontes van 'n proefgroep Afrikaanssprekende eerstejaarstudente

Show simple item record

dc.contributor.author Kleyn, Leti
dc.contributor.author Snyman, Maritha
dc.contributor.author Geldenhuys, Jurie Johannes
dc.date.accessioned 2014-07-15T10:48:41Z
dc.date.available 2014-07-15T10:48:41Z
dc.date.issued 2013
dc.description.abstract Die artikel stel dit ten doel om verbande te ondersoek tussen die leesgedrag van ’n aantal eerstejaarstudente aan die Universiteit van Pretoria en hulle taal- en akademiese geletterdheidsvaardighede. Die studente is getoets as risikostudente op grond van hulle swak taalvaardigheid. Verskeie aspekte van hulle leesgedrag word ondersoek, soos die studente se ervaring van lees as skoolaktiwiteit. Daar word ondersoek ingestel na moontlike veranderende leesgewoontes in ’n tegnologiese era deur onder meer te probeer bepaal of studente gedrukte media vir elektroniese media verruil het, watter spesifieke leesgedrag studente openbaar, hoe lees as ’n ontspanningsaktiwiteit onder studente daarna uitsien, sowel as die vlak van leesfrekwensie onder studente oor ’n breë spektrum gedrukte en elektroniese media heen. Laastens word die gebruik van tegnologiese hulpmiddele en sosiale netwerke ook onder die loep geneem. Die bevinding is dat studente met lae taalvaardigheid leesgedrag openbaar wat nie hulle taalvaardigheid of hulle akademiese leesgedrag sal verbeter nie. en_US
dc.description.abstract The purpose of this article is to investigate relationships between the reading habits of a group of first-year students at the University of Pretoria, and their language and academic literacy skills. The students were tested as students who are at risk on account of their poor language proficiency. Various aspects of their reading habits are examined, such as the students’ experience of reading as a school activity. Furthermore, possible changes in reading habits in a technological era are investigated by determining whether students have exchanged printed media for electronic media, which specific reading behaviours students reveal, how reading as an activity of relaxation is approached amongst students, as well as the level of reading frequency amongst students over a broad spectrum of print and electronic media. Lastly, the article touches on students’ use of technological resources and social networks. The findings show that the reading habits of students with a poor language proficiency are such that they will not improve either their language proficiency or their academic reading habits. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_mousaion.html en_US
dc.description.uri http://www.unisa.ac.za/default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=20129 en_US
dc.identifier.citation Kleyn, L, Snyman, M & Geldenhuys, J 2013, '"Ek is lief vir lees maar vind nie 'n passie daarin nie" : leesgewoontes van 'n proefgroep Afrikaanssprekende eerstejaarstudente', Mousaion, vol. 31, no. 3, pp. 74-96. en_US
dc.identifier.issn 0027-2639
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/40780
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Unisa Press en_US
dc.rights Unisa Press en_US
dc.subject Leesgedrag en_US
dc.subject Leesvoorkeure en_US
dc.subject Leesveranderinge en_US
dc.subject Gedrukte media en_US
dc.subject Elektroniese media en_US
dc.subject Akademiese geletterdheid en_US
dc.subject Reading habits en_US
dc.subject Reading preferences en_US
dc.subject Changes in reading en_US
dc.subject Printed media en_US
dc.subject Electronic media en_US
dc.subject Academic literacy en_US
dc.title "Ek is lief vir lees maar vind nie 'n passie daarin nie" : leesgewoontes van 'n proefgroep Afrikaanssprekende eerstejaarstudente en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record