What would my mother say? Refusal, forgiveness and the subjectivity of South African women

Show simple item record

dc.contributor.author Jooste, Yvonne
dc.date.accessioned 2014-07-08T13:18:59Z
dc.date.available 2014-07-08T13:18:59Z
dc.date.issued 2013
dc.description An earlier version of this paper was also presented at the Law Teacher’s Conference held in Stellenbosch during February of 2011. en_US
dc.description This article is based on relevant parts of my LLM dissertation titled Contemplating a Post-Apartheid Feminist Jurisprudence completed at the University of Pretoria. (http://hdl.handle.net/2263/28101) en_US
dc.description.abstract Hierdie artikel handel hoofsaaklik oor die subjektiwiteit van Suid-Afrikaanse vroue bespreek vanuit die oogpunt van vergifnis en versoening. Die prosesse van die Waarheids- en Versoeningskommissie (WVK) word as fokuspunt gebruik om oor die posisie van vroue na te dink. Die getuienis van 'n moeder voor die WVK asook ander narratiewe word bespreek teen die agtergrond van die konsep van "weiering" soos mee omgegaan binne die post-apartheid regsleer. Daar word gepoog om aan te dui dat die prosesse van die WVK bygedra het tot die huidige posisie van Suid-Afrikaanse vroue. "Weiering" word voorgehou as 'n moontlike alternatiewe benadering tot die reg wat eweneens alternatiewe moontlikhede na vore kan bring. In die artikel word daar voorgestel dat aandag aan die manlike kulturele orde geskenk moet word om sodoende die marginalisering van vroue aan te spreek. Verder word daar voorgestel dat die konsep van "weiering" die daaglikse lewe en stryd van Suid-Afrikaanse vroue kan uitlig en na vore bring. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Jooste, Y 2013, 'What would my mother say? Refusal, forgiveness and the subjectivity of South African women', De Jure, vol. 46, no. 3, pp. 727-741. en_US
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/40669
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.rights Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.subject South African women en_US
dc.subject Forgiveness en_US
dc.subject Refusal en_US
dc.subject Subjectivity en_US
dc.subject Truth and Reconciliation Commission (TRC) en_US
dc.subject Suid- Afrikaanse vroue en_US
dc.subject Subjektiwiteit en_US
dc.subject Weiering en_US
dc.subject Vergifnis en_US
dc.subject Waarheids- en Versoeningskommissie (WVK) en_US
dc.title What would my mother say? Refusal, forgiveness and the subjectivity of South African women en_US
dc.title.alternative Wat sou my Ma se? Weiering, vergifnis en die subjektiwiteit van Suid-Afrikaanse vroue en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record