Vasstelling van ’n fisieke-welstandaanwyser

Show simple item record

dc.contributor.author Du Toit, Peet J.
dc.contributor.author Naicker, Lee-Anne
dc.contributor.author Nortje, Evangeline
dc.contributor.author Kleynhans, Michael
dc.contributor.author Ferreira, Ronel
dc.contributor.author Gericke, Gerda J.
dc.date.accessioned 2014-05-05T14:02:26Z
dc.date.available 2014-05-05T14:02:26Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.description.abstract Met die toenemende klem op leefstylverwante gesondheid het die fokus vanaf die behandeling en genesing van siekte verskuif na voorkoming en gesondheidsbevordering. Alhoewel individuele welstandskomponente uitvoerig bestudeer is, het gebreke ontstaan vanweë teenstrydighede en ’n gebrek aan bewyse dat hierdie faktore kollektief op die verbetering van algehele welstand uitloop. Die huidige studie het hom op die terrein van algehele fisieke welstand toegespits en die komponente daarvan, asook die invloed van ’n aktiewe werksomgewing op die komponente nagevors. Vir die studie is ’n kwantitatiewe eksperimentele deursnee-ontwerp aanvaar. Verskille tussen die twee groepe deelnemers is met behulp van die onafhanklike steekproef t-toets gedoen. Voorgraadse universiteitstudente (n = 165) en 234 rekrute wat besig was met ’n fisieke oefenprogram tesame met wetstoepassingswerknemers is aan verskeie welstandassesserings onderwerp in ’n poging om die algehele welstand in sedentêre en aktiewe werksomgewings met mekaar te vergelyk. Die individuele resultate is vergelyk en tellings vir risiko-areas bepaal wat uiteindelik saamgestel is om ’n algehelewelstandaanwyser te formuleer. Daar is bevind dat die studente beter vertoon het op sommige welstandsterreine; die rekrute het egter beter algehele fisieke welstand gehad. Dit dui daarop dat fisieke aktiwiteit wel beduidend bydra tot die bereiking van algehele fisieke welstand en dus die risiko vir die ontwikkeling van chroniese leefstylverwante toestande verminder. Die oorkoepelende bevindings gee te kenne dat die handhawing van ’n gesonde leefstyl, deur middel van fisieke aktiwiteit en gedrag wat gesondheid bevorder, tot ’n beter stand van gesondheid sal lei. Hierdie navorsingsterrein het moontlikhede vir toekomstige navorsing blootgelê, veral met betrekking tot die algehelewelstandaanwyser. en_US
dc.description.abstract With the increasing prevalence of emphasis on lifestyle-related wellness, the focus has been diverted from treatment and cure of disease to prevention and health promotion. Therefore, the area of wellness has received much attention and has been promoted with much enthusiasm, especially in the corporate industry. The present study delved into the area of overall physical wellness and explored its components and the influence of an active work environment on these components. This study adopted a cross-sectional, quantitative experimental design Undergraduate university students (n = 165) and 234 training recruits and law enforcement employees underwent several wellness assessments in a bid to compare overall physical wellness in sedentary and active work environments. The individual results were compared and scored into risk areas that were ultimately compounded to formulate an overall physical wellness indicator. It was found that the students were superior in some areas of wellness; the recruits, however, possessed a more pronounced state of overall physical wellness. This indicates that physical activity does contribute significantly to attaining a state of overall physical wellness and so reduces the risk of developing lifestylerelated chronic conditions. The overall findings suggest that maintaining a healthy lifestyle through physical activity and health-promoting behaviour will result in a greater state of wellness. In this area of research a host of possibilities for future research are unfolding especially the overall wellness indicator. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.librarian ay2014
dc.description.uri http://www.satnt.ac.za en_US
dc.identifier.citation Du Toit, P., Naicker, L-A., Nortje, E., Kleynhans, M., Ferreira, R. & Gericke, G., 2013, ‘Die vasstelling van ’n fisieke-welstandaanwyser’, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 32(1), Art. #770, 13 pages. http://dx.DOI.org/ 10.4102/satnt.v32i1.770 en_US
dc.identifier.issn 0254-3486 (print)
dc.identifier.issn 2222-4173 (online)
dc.identifier.other 10.4102/satnt.v32i1.770
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/39703
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher AOSIS Open Journals en_US
dc.rights © 2013. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_US
dc.subject Lifestyle-related wellness en_US
dc.subject Leefstylverwante gesondheid en_US
dc.subject Aktiewe werksomgewing en_US
dc.subject Active work environment en_US
dc.subject Algehele fisieke welstand en_US
dc.subject Overall physical wellness en_US
dc.subject.lcsh Medicine, Preventive en
dc.subject.lcsh Physically active people en
dc.subject.lcsh Employee health promotion en
dc.subject.lcsh Exercise en
dc.title Vasstelling van ’n fisieke-welstandaanwyser en_US
dc.title.alternative Determining a physical wellness indicator en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record