Assessment of the quality of service provided by a national regulatory institution

Show simple item record

dc.contributor.author Adetunji, Olufemi
dc.contributor.author Yadavalli, Venkata S. Sarma
dc.contributor.author Malada, Awelani
dc.date.accessioned 2014-04-01T08:01:36Z
dc.date.available 2014-04-01T08:01:36Z
dc.date.issued 2013-05
dc.description.abstract Government institutions need to assess how well they meet the needs of their customers, and what their customers think about the quality of the services they provide. This is aligned with the ‘Batho Pele’ principle of the South African government. The SERVQUAL scale, augmented with a qualitative survey, was used to determine how the National Home Builders Registration Council (NHBRC) is perceived by its clients, which key factors drive such perceptions, and whether the perceptions are consistent across the different client groups of this regulatory institution. The complementary role of qualitative data in illuminating issues driving quantitative results is highlighted. Service quality scores are computed for the NHBRC. The convergence of opinions of different customer groups was studied using correlation analysis. The significance of service quality perception gaps was tested using the multivariate analysis of variance, and the reliability of the SERVQUAL scale was examined using exploratory factor analysis. It was observed that by improving the feedback mechanism of the NHBRC, their clients’ customer service quality perceptions could be enhanced. en_US
dc.description.abstract Staatsinstansies moet vasstel hoe goed daar voldoen word aan die verwagtinge van hulle kliënte en wat die opinie van hulle kliënte is aangaande die kwaliteit van die diens wat gelewer word. Dit is belyn met die ‘Batho Pele’-beginsel van die Suid-Afrikaanse regering. Die SERVQUAL-skaal , aangevul met ’n kwalitatiewe opname, is gebruik om te bepaal hoe die NHBRC waargeneem word deur sy kliënte, watter faktore hierdie persepsies skep en of die perspesies konsekwent voorkom in die verskillende kliënte-groepe van hierdie regula-toriese instansie. Die komplimentêre rol wat kwalitatiewe data speel om lig te werp op die kwantitatiewe resultate word uitgewys. Verskeie statistiese metodes is aangewend om onder meer die konvergensie van opinie, die betekenisvolheid van diensgapings en die betroubaarheid van die SERVQUAL-skaal te ondersoek. Daar is gevind dat verbeterde terugvoermeganismes binne die NHBRC die persepsie aangaande kwaliteit by hulle kliënte sal verbeter. en_US
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.sponsorship NRF and RDP en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.identifier.citation Adetunji, O, Yadavalli, VSS & Malada, A 2013, 'Assessment of the quality of service provided by a national regulatory institution', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 24, no. 1, pp. 29-49. en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/37232
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. en_US
dc.subject Government institutions en_US
dc.subject Service quality en_US
dc.title Assessment of the quality of service provided by a national regulatory institution en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record