Vergelyking tussen die kardiostres-indekse van ’n aktiewe en ’n sedentêre populasie

Show simple item record

dc.contributor.author Kennedy, Justin J.
dc.contributor.upauthor Du Toit, Peet J.
dc.contributor.upauthor Wood, Paola Silvia
dc.contributor.upauthor Grant, C.C. (Catharina Cornelia)
dc.contributor.upauthor Nortje, Evangeline
dc.contributor.upauthor Fletcher, Lizelle
dc.contributor.upauthor Kruger, P.E. (Pieter Ernst)
dc.contributor.upauthor Kruger, P.E. (Pieter Ernst)
dc.contributor.upauthor Joubert, Annie M.
dc.contributor.upauthor Ferreira, Ronel
dc.contributor.upauthor Van Schoor, Albert-Neels
dc.contributor.upauthor Joubert, Fourie
dc.contributor.upauthor Gericke, Gerda J.
dc.contributor.upauthor Kruger, P.E. (Pieter Ernst)
dc.contributor.upauthor Kleynhans, Michael
dc.date.accessioned 2013-12-06T09:56:00Z
dc.date.available 2013-12-06T09:56:00Z
dc.date.issued 2013-12
dc.description.abstract Die moderne leefwyse bring dikwels mee dat ons die belangrikheid van liggaamlike oefening uit die oog verloor. Ons toenemend passiewe leefwyse het gelei tot ’n aansienlike toename in die voorkoms van lewenstylsiektes soos hipertensie en verskeie vorme van vaskulêre patologie. In hierdie studie word die kardiostres-indekse (KSI’e) van aktiewe en sedentêre individue met mekaar vergelyk ten einde insig te verkry in die uitwerking van die aansienlike veranderinge wat in die gemoderniseerde samelewing plaasgevind het. Die aktiewe populasie het bestaan uit 217 weermagrekrute wat reeds 20 weke van hul basiese weermagopleiding voltooi het. Die (n = 126) lede van die sedentêre populasie is gewerf uit ’n tradisionele tersiêre onderwysinstansie. Die deelnemers uit beide populasies moes drie toetssessies bywoon wat gedurende week 1, week 12 en week 20 gehou is. Hulle het ’n nie-ingrypende ViportTMtoets ondergaan om hul KSI, harttempo en QRS-duur te bepaal. Die resultate het getoon dat alhoewel die basislyn vir KSI, bloeddruk en harttempo aanvanklik hoër was onder die aktiewe populasie, die aanvang van die liggaamsoefeningprogram ten opsigte van hierdie drie faktore ’n geleidelike afname en dus ’n verandering in die rigting, en uiteindelik gesonder marges tot gevolg gehad het. Die KSI het egter nie die normale reikwydte ten opsigte van een van die twee groepe bereik nie, wat daarop gedui het dat alhoewel liggaamlike aktiwiteit fisiologiese stresvlakke verminder, ander sleutelfaktore, te wete leefwyse en stresvlakke, ook in ag geneem moet word. Die studie onderskryf die idee dat ’n toename in liggaamlike aktiwiteit die potensiaal het om ’n individu se vatbaarheid vir kardiovaskulêre siektes te verminder. Die studie ondersoek ook die uitwerking van oefening op die hart deur die gebruik van KSI as ’n meetinstrument. en_US
dc.description.abstract A comparison between the cardio-stress indices of an active and a sedentary population. Our modern lifestyle often results in the importance of physical exercise being overlooked. The increasingly passive way of life has resulted in a notable increase in the prevalence of lifestyle disorders, such as hypertension and some forms of vascular pathology. This study compares the cardio-stress indices (CSIs) of active and sedentary individuals to provide insight into the impact of the significant changes that have taken place in the modernised society. The active population consisted of 217 military recruits who had completed 20 weeks of basic military training. The sedentary population (n = 126) was sourced from a traditional tertiary institution where the focus is on attending lectures. Participants from both populations were required to attend three testing sessions, which were held during Week 1, Week 12 and Week 20. Subjects underwent a non-invasive ViportTM test to measure their CSI, heart rate and QRS duration. The results showed that although baseline readings for CSI, blood pressure (BP) and heart rate (HR) were initially higher among the active population, the commencement of the physical training programme resulted in a steady decline in respect of these three factors to approach healthier margins. However, the CSI for neither population reached the normal range, indicating that although physical activity reduces physiological stress levels, other key factors, namely lifestyle stress levels, must also be taken into account.The study supports the notion that increased physical activity has the potential to reduce the predisposition of an individual to cardiovascular disorders and contributes towards establishing the effect of training on heart health by using CSI as a means of measurement en_US
dc.description.librarian ay2013
dc.description.uri http://www.satnt.ac.za en_US
dc.identifier.citation Du Toit, P., Wood, P., Grant, C.C., Nortje, E., Kleynhans, M., Fletcher, L. et al., 2013, ‘’n Vergelyking tussen die kardiostres-indekse van ’n aktiewe en ’n sedentêre populasie’, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 32(1), Art. #769, 7 pages. http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v32i1.769 en_US
dc.identifier.issn 0254-3486 (print)
dc.identifier.issn 2222-4173 (online)
dc.identifier.other 10.4102/satnt.v32i1.769
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/32723
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher AOSIS Open Journals en_US
dc.rights © 2013. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_US
dc.subject Kardiostres-indekse en_US
dc.subject Cardio-stress indices en_US
dc.subject Aktiewe en ’n sedentêre populasie en_US
dc.subject Active and a sedentary population en_US
dc.subject.lcsh Lifestyles -- South Africa en
dc.subject.lcsh Exercise en
dc.subject.lcsh Heart -- Diseases en
dc.title Vergelyking tussen die kardiostres-indekse van ’n aktiewe en ’n sedentêre populasie en_US
dc.title.alternative A comparison between the cardio-stress indices of an active and a sedentary population en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record