An unusual document of the Anglo-Boer War - the visitors' book of the Transvaal Hotel in Pretoria

Show simple item record

dc.contributor.author Pretorius, F. (Fransjohan)
dc.date.accessioned 2013-10-10T10:07:13Z
dc.date.available 2013-10-10T10:07:13Z
dc.date.issued 2013-06
dc.description.abstract Dié bydrae ondersoek die waarde van "ongewone" dokumente vir historiese navorsing. Die Annalesskool van Frankryk het historici die belangrikheid geleer om 'n breër uitkyk op ander moontlike bronne as die voor die hand liggende dokumente soos amptelike regeringsdokumente en private dagboeke en briewe te hê. Die besoekersboek van die Transvaal Hotel in Pretoria gedurende en ná die Anglo-Boereoorlog van 1899-1902 bewys die waarde van sodanige "ongewone" dokumente. Die historiese waarde van die boek is onskatbaar. Dit bevat die handtekeninge van nie slegs vooraanstaande persone soos Winston Churchill, sir Arthur Conan Doyle en Leo Amery nie, maar ook oorlogskorrespondente en Britse generaals, soos John Brocklehurst, Edward Brabant, Horace Smith-Dorrien en Herbert Plumer, en Boeregeneraals soos Christiaan de Wet, Louis Botha en Barry Hertzog, asook Waarnemende President Schalk Burger van Transvaal. Talle ander mans en vroue (maar hoofsaaklik mans) wat beroemd was of in die twintigste eeu roem sou verwerf, het in die hotel tuisgegaan. Die boek is bykans 'n "Who's Who" van die Anglo-Boereoorlog. As sodanig besit die boek beslis antikwariese waarde. Wat dit egter histories belangriker maak, is dat die verblyf van party van hierdie besoekers in sommige gevalle met belangrike momente in die oorlog verbind word. In party gevalle stel dit die historikus in staat om die plek vas te stel waar 'n historiese figuur hom op 'n gegewe oomblik bevind het. Dit is die skrywer se oortuiging dat historici bewus daarvan moet wees dat "ongewone" dokumente hulle in hulle navorsing behulpsaam kan wees. en_US
dc.description.abstract This contribution emphasises at the value historians should place on "unusual" sources in their research. The Annales School of France has taught us the importance of adopting a broader outlook on other possible sources than merely the obvious such as official government documents and private diaries and letters. The visitors' book of the Transvaal Hotel in Pretoria during and after the Anglo-Boer War of 1899-1902 proves the value of such "unusual" documents. The historical value of the book is priceless. It contains the signatures of not only distinguished figures such as Winston Churchill, Sir Arthur Conan Doyle and Leo Amery, but also war correspondents and British generals, such as John Brocklehurst, Edward Brabant, Horace Smith-Dorrien and Herbert Plumer, and Boer generals such as Christiaan de Wet, Louis Botha and Barry Hertzog, and Acting President Schalk Burger of the Transvaal. Many more men and women (but mostly men) who were famous or were to become famous in the twentieth century stayed at the hotel. It is almost a "Who's Who" of the Anglo-Boer War. As such there is a definite antiquarian value to the book. But what makes it historically more important is that the stay of some of these visitors is sometimes linked to important events during the war. In some instances it assists the historian in ascertaining the whereabouts of historical figures at a given moment. It is the author's contention that historians should be aware of the fact that "unusual" documents can assist them in their research. en_US
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.librarian cp2013 en
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_culture.html en_US
dc.identifier.citation Pretorius, F 2013, 'An unusual document of the Anglo-Boer War - the visitors' book of the Transvaal Hotel in Pretoria', South African Journal of Cultural History, vol. 27, no. 1, pp. 89-113. en_US
dc.identifier.issn 1018-0745
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/31996
dc.language.iso en en_US
dc.publisher South African Society of Cultural History en_US
dc.rights South African Society of Cultural History en_US
dc.subject Anglo-Boereoorlog en_US
dc.subject Besoekersboeke en_US
dc.subject Boere-offisiere en_US
dc.subject Britse offisiere en_US
dc.subject Handtekeninge en_US
dc.subject Historiese bronne en_US
dc.subject Joiners en_US
dc.subject Oorlogskorrespondente en_US
dc.subject Transvaal hotel en_US
dc.subject Winston Churchill en_US
dc.subject Anglo-Boer War en_US
dc.subject Autographs en_US
dc.subject Boer officers en_US
dc.subject British officers en_US
dc.subject Collaborators en_US
dc.subject Pretoria en_US
dc.subject Historical sources en_US
dc.subject Visitors' books en_US
dc.subject War correspondents en_US
dc.subject.lcsh South African War, 1899-1902 -- Sources en
dc.subject.lcsh Historic hotels en
dc.subject.lcsh History -- Sources en
dc.subject.lcsh Guest books en
dc.subject.lcsh Signatures (Writing) en
dc.title An unusual document of the Anglo-Boer War - the visitors' book of the Transvaal Hotel in Pretoria en_US
dc.title.alternative Buitengewone dokument uit die Anglo-Boereoorlog - die besoekersboek van die Transvaal Hotel in Pretoria en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record