The impact of the right of access to adequate housing on the enforcement of mortgage agreements and other credit agreements

Show simple item record

dc.contributor.author Van Heerden, C.M. (Corlia)
dc.date.accessioned 2013-09-10T12:55:38Z
dc.date.available 2013-09-10T12:55:38Z
dc.date.issued 2012-11
dc.description.abstract Die reg op toegang tot behuising soos uiteengesit in artikel 26 van die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika, 1996 het aanleiding gegee tot die wysiging van artikel 66(1)(a) van die Wet op Landdroshowe 32 van 1944 asook Hooggeregshofreël 46(1) tot die effek dat geregtelike oorsig nou ’n vereiste is in alle gevalle, insluitend verbandooreenkomste met spesiale uitwinbaarheidsklousules, waar eksekusie teen onroerende eiendom wat die “primêre woning” van die eksekusieskuldenaar is, gehef word. Die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 bied egter ook sowel omvattende prosedurele beskerming as skuldverligting aan natuurlike persoon-verbruikers wat verbandooreenkomste aangaan. Die doel van hierdie artikel is om die prosedurele impak van die reg op toegang tot behuising hoofsaaklik op verbandooreenkomste wat deur die Nasionale Kredietwet gereguleer word, te ondersoek soos wat dit in regspraak uitgekristalliseer het en sodoende problematiese prosedurele aspekte te identifiseer. Daar word egter uitgewys dat die uitgebreide geregtelike oorsig by eksekusie teen onroerende eiendom ook die afdwinging van ander kredietooreenkomste raak en dus is hierdie bespreking ook in daardie opsig relevant. af
dc.description.librarian am2013 en
dc.description.librarian ai2014
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en
dc.identifier.citation Van Heerden, C 2012, 'The impact of the right of access to adequate housing on the enforcement of mortgage agreements and other credit agreements', Journal of Contemporary Roman Dutch Law/Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 75, nop. 4, pp. 632-657. en
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/31660
dc.language.iso en en
dc.publisher LexisNexis en
dc.rights LexisNexis en
dc.subject Right of access to adequate housing en
dc.subject Reg op toegang tot geskikte behuising af
dc.subject Mortgage agreements en
dc.subject Verbandooreenkomste af
dc.subject Ander kredietooreenkomste af
dc.subject Other credit agreements en
dc.subject.lcsh Credit -- Law and legislation -- South Africa en
dc.subject.lcsh Contracts -- South Africa en
dc.subject.lcsh Mortgages -- South Africa en
dc.subject.lcsh Housing -- Finance -- Law and legislation -- South Africa en
dc.subject.lcsh Right to housing -- South Africa en
dc.title The impact of the right of access to adequate housing on the enforcement of mortgage agreements and other credit agreements en
dc.title.alternative Impak van die reg op toegang tot geskikte behuising op die afdwinging van verband- en ander kredietooreenkomste af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record