Die toepassing van die kultuurstrategiemodel van C.A. van Peursen in die historiese opvoedkunde (Afrikaans)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van Rooyen, Linda en
dc.contributor.postgraduate Louw, William en
dc.date.accessioned 2013-09-07T18:26:42Z
dc.date.available 2005-12-13 en
dc.date.available 2013-09-07T18:26:42Z
dc.date.created 2002-04-01 en
dc.date.issued 2005-12-13 en
dc.date.submitted 2005-12-09 en
dc.description Dissertation (MEd)--University of Pretoria, 2005. en
dc.description.abstract AFRIKAANS: In hierdie studie word daar 'n diepgaande studie van die kultuurstrategie-model van C.A. van Peursen gemaak vanuit 'n histories-opvoedkundige navorsingsmetode. Die doel van die studie is om te bepaal of opvoeding soos dit in die verlede gemanifesteer het met behulp van die model georden, geklassifiseer en gesistematiseer kan word. Indien moontlik, in hoe 'n mate kan die model toepassingswaarde hê vir die Historiese Opvoedkunde. Ten aanvang is daar in hoofstuk 1 'n breë raamwerk en agtergrond verskaf waarteen die studie gelees kan word. In hoofstuk 2 is relevante begrippe wat uit die studie voortvloei, gedefinieer en verklaar om die studie meer toeganklik te maak. Ten einde 'n breër perspektief te verskaf, is hoofstukke 3, 4 en 5 in drie onderskeie wordings- of ontwikkelingsfases van die mens verdeel onder andere die mitiese, ontologiese en funksionele fase. In elk van die fases is die verhouding en ingesteldheid van die mens met die werklikheid, medemens en die bonatuurlike bespreek. In elke fase word daar telkens verwys na eksemplare uit die verlede. Ten laaste is daar bevind dat die model uiters geskik en toepasbaar is vir die ordenning, klassifikasie en sistematisering van die opvoedingsverlede. Enkele aanbevelings word in hierdie verband gemaak. ENGLISH: This study involves a comprehensive and thorough examination of the Culture Strategy Model of C.A. Van Peursen from a historical-educational research perspective. The aim of the examination is to determine whether education, as was manifested in the past with the help of the model, can be classified and systematized. If at all possible, to which extent can the model contain application value for the History of Education. To commence with, Chapter 1 contains a broad framework and background for the reading of the study. In Chapter 2 we find relevant ideas which emanate from the study and which are defined and explained to facilitate the accessibility of the study. In order to provide a broader perspective, chapters 3, 4 and 5 are divided into three separate genetic or development phases of man that is the mythical, ontological and functional phases. In each of the phases we examine the relationship and involvement of man with reality, his fellow beings and the supernatural. In each phase reference will be made to specimens from the past. Finally, it was established that the model is extremely suitable and applicable for the arrangement and systemizing of the educational past. A few recommendations are made in this regard. en
dc.description.availability Unrestricted en
dc.description.department Humanities Education en
dc.identifier.citation Louw, W 2001, Die toepassing van die kultuurstrategie-model van CA van Peursen in die historiese opvoedkunde, MEd dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/30261 > en
dc.identifier.other H1199/ag en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-12092005-125735/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/30261
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2001 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Funksionele denke en
dc.subject Transendensie en
dc.subject Culture en
dc.subject Education history en
dc.subject Ontological thinking en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Die toepassing van die kultuurstrategiemodel van C.A. van Peursen in die historiese opvoedkunde (Afrikaans) en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record