Die skrifbeskouing van die vroeë kerkvaders uit Afrika (veral Tertullianus en Augustinus) en hulle relevansie vir Suidelike-Afrika (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)