Treitering in Suid-Afrikaanse openbare skole en die regs-en onderwysbestuursimplikasies daarvan vir leerderveiligheid (Afrikaans)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Joubert, Hendrika J. (Rika) en
dc.contributor.advisor Bray, Elmene en
dc.contributor.postgraduate Wentzel, Jan Andries en
dc.date.accessioned 2013-09-07T14:30:47Z
dc.date.available 2008-10-30 en
dc.date.available 2013-09-07T14:30:47Z
dc.date.created 2008-09-03 en
dc.date.issued 2008-10-30 en
dc.date.submitted 2008-10-22 en
dc.description Thesis (PhD)--University of Pretoria, 2008. en
dc.description.abstract Navorsingsresultate toon dat treitering ‘n ernstige probleem is wat wêreldwyd voorkom, ook in Suid-Afrika en dat die getal slagoffers wat daardeur geraak word skrikwekkend hoog is. Die doel van hierdie studie is om die regsimplikasies van treitering van leerders deur mede-leerders in Suid-Afrikaanse openbare skole vir die onderwysbestuur en onderwysreg te ondersoek en te beskryf. Met die term “onderwysbestuur” word verwys na onderwys op nasionale vlak, provinsiale vlak en skolevlak. Die regsimplikasies vir die onderwysreg is hoofsaaklik daarin geleë dat daar nuwe kennis tot die onderwysreg toegevoeg word. Dit is aksiomaties dat regsimplikasies onlosmaaklik verbonde is aan regsreëls. Daar kan slegs sprake wees van regsimplikasies van ‘n aangeleentheid as daar regsreëls is wat die aangeleentheid beheer en rig – in die geval van hierdie studie, die regsreëls wat die bestuur en hantering van treitering in Suid-Afrikaanse openbare skole rig en beheer. Die regsreëls wat die bestuur en hantering van treitering in Suid-Afrikaanse openbare skole rig en beheer, is deel van die Handves, internasionale kinderregte-ooreenkomste, wetgewing, die gemene-reg, deliktereg, die strafreg en regspraak. Om die navorser in staat te stel om die regsreëls in ge-noemde regsbronne te identifiseer, is ‘n deeglike kennis van die fenomeen “treitering” noodsaaklik. Om die regsimplikasies van hierdie regsreëls te bepaal, beteken dat hierdie regsreëls binne die konteks van “treitering” as fenomeen geïnterpreteer moet word. Daar moet dus beskryf word hoe hierdie regsreëls toepassing vind met betrekking tot treitering. Die interpretasie van hierdie regsreëls binne die konteks van treitering geskied deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude met geïdentifiseerde respondente wat geïdentifiseer is op grond van hul kennis van spesifieke regsdissiplines en die praktyk soos byvoorbeeld menseregte en kinderregte, die gemenereg, die deliktereg, die strafreg, die onderwysreg asook die regspraktyk en onderwysregspraktyk. Die beskrywing van die regsimplikasies vir die onderwysbestuur en onderwysreg is hoofsaaklik gegrond op die response (bevindinge) van die respondente, maar die regsimplikasies word uitgebrei deur die response van die respondente te verbind aan veelvuldige bronne van informasie. Hierdie aanvullende informasie wat aangewend word vir ryker beskrywing (“thick description”) lei ook die navorser tot die identifisering of beskrywing van verdere implikasies wat nie noodwendig in die respondente se response na vore gekom het nie. Die regsimplikasies van die treitering van leerders deur mede-leerders is omvattend en het implikasies vir die onderwysbestuur op nasionale vlak, provinsiale vlak, distriksvlak en skolevlak en wel ten opsigte van die volgende afdelings van die Suid-Afrikaanse reg: fundamentele regte, wet-gewing, die deliktereg en strafreg. ENGLISH: Research results indicate that bullying is a serious problem worldwide, South Africa included, and that the number of victims affected is alarmingly high. The purpose of this study is to investigate and describe the legal implications that bullying of learners by fellow learners in South African public schools has for education management and education law. “Education management” refers to education at national, provincial and school levels. The legal implications for education law lie mainly in the fact that new information is being added to the body of education law. It is axiomatic that legal implications are inextricably bound to legal rules. One can only speak of legal implications if there are legal rules that control and direct them – in the case of this study it is the legal rules that control and direct the management and operation of bullying in South African public schools. The legal rules that control and direct the management and operation of bullying in South African public schools are part of the Bill of Rights, international children’s rights conventions, legislation, common law, law of delict, case law and criminal law. A thorough knowledge of the phenomenon “bullying” was necessary to enable the researcher to identify the legal rules contained in the legal sources mentioned. In order to determine the legal implications of these legal rules, it was necessary to interpret these legal rules within the context of the phenomenon “bullying”. It was therefore necessary to describe how these legal rules are applied with regard to bullying. The interpretation of these legal rules within the context of bullying was done by means of semi-structured interviews with identified respondents who were identified on grounds of their knowledge of specific law disciplines and practice such as human rights and children’s rights, common law, the law of delict, criminal law, education law and legal practices and education law practices. The description of the legal implications for education management and education law is based mainly on the responses (findings) of the respondents, but the legal implications are extended by linking the responses of the respondents with many other sources of information. This supplementary information, which is used to enrich the description (thick description), also led the researcher to identifying or describing additional implications that were not necessarily evident from the responses of the respondents. The legal implications of the bullying of learners by fellow learners, are comprehensive and have implications for education management at national level, provincial level, district level and school level, especially in terms of the following sections of South African law: fundamental rights, legis-lation, the law of delict and criminal law. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Education Management and Policy Studies en
dc.identifier.citation a 2008 en
dc.identifier.other D495/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-10222008-144501/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/28926
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © University of Pretoria 2008 D495/ en
dc.subject Bullying en
dc.subject Treitering en
dc.subject Boelie en
dc.subject Slagoffer en
dc.subject Regsimplikasies en
dc.subject Onderwys en
dc.subject Fundamentele regte en
dc.subject Wetgewing en
dc.subject Deliktereg en
dc.subject Strafreg en
dc.subject Skade en
dc.subject Damage en
dc.subject Education en
dc.subject Damage en
dc.subject Legal implications en
dc.subject Victim en
dc.subject Bully en
dc.subject Law of delict en
dc.subject Criminal law en
dc.subject Legislation en
dc.subject Fundamental rights en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Treitering in Suid-Afrikaanse openbare skole en die regs-en onderwysbestuursimplikasies daarvan vir leerderveiligheid (Afrikaans) en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record