The national security implications of illegal immigration to South Africa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hough, Mike (Michael) en
dc.contributor.postgraduate Vermaak, Corneluis Grugorius Buitendag en
dc.date.accessioned 2013-09-07T12:51:37Z
dc.date.available 2010-09-21 en
dc.date.available 2013-09-07T12:51:37Z
dc.date.created 2010-04-14 en
dc.date.issued 2010-09-21 en
dc.date.submitted 2010-09-21 en
dc.description Dissertation (MSS)--University of Pretoria, 2010. en
dc.description.abstract The aim of this study is to confirm whether illegal immigration to South Africa is being regarded as a threat to national security and to analyse the implications thereof. The dissertation presents three assumptions to be explored and tested, namely: <ul> <li>Illegal immigration poses a growing threat to South Africa’s national security. The latter is due to an increase in the number of illegal immigrants entering the country as well as their seemingly increasing involvement in especially violent crime.</li> <li>The South African government does not adequately acknowledge the threat potential of illegal immigration with regard to the country’s national security status and as such adequate measures are not being taken to curb the influx of illegal immigrants.</li> <li>Violent attacks on foreigners in South Africa have been seen as xenophobia, however, specific factors exist that contributed to these attacks.</li> </ul> The study is conducted and contextualised in terms of the theory of national security, more specifically as it applies to developing countries. It aims to analyse the security implications of illegal immigration for South Africa, with specific reference to the involvement of foreigners in crime in South Africa and also focus on the political implications, more especially the role of foreigners in fomenting political violence. The study accepts the notion that the phenomenon is multi-dimensional and that it cannot be divorced from its socio-economic implications. Reference is therefore made to the political, social, economic and crime dimensions. The dissertation also focuses on the official and public views on illegal immigration and analyse measures adopted by the South African government to address the issue. The study predominantly focuses on the period 1994 to 2008 in an effort to demonstrate the extent of the increase in the number of illegal immigrants to South Africa following the advent of the new dispensation. It further attempts to ascertain whether this increase could be linked to the rise in incidences of violent crime in South Africa during the period in question. AFRIKAANS : Die doel van die studie is om te bepaal of onwettige immigrasie na Suid Afrika toenemend beskou word as ‘n bedreiging vir nasionale veiligheid en, tweedens, om die implikasies daarvan te analiseer. Die studie stel drie aannames voor vir toetsing en verdere bespreking, naamlik: <ul> <li>Onwettige immigrasie bedreig Suid Afrika se nasionale veiligheid toenemend. Laasgenoemde stelling is gebaseer op die toename in die getal onwettige immigrante wat Suid Afrika binnekom, sowel as aan die betrokkenheid van onwettige immigrante in misdaad (veral geweldadige misdade) in Suid Afrika.</li> <li>Die Suid Afrikaanse regering beskou die potensiële bedreiging van onwettige immigrasie vir nasionale veiligheid nie met die nodige erns nie en gevolglik word die nodige maatrëels nie ingestel om die toenemende instroming van omwettige immigrante na Suid Afrika te bekamp nie.</li> <li>Geweld teenoor vreemdelinge in Suid Afrika word alom gesien as xenofobies van aard, alhoewel spesifieke faktore teenwoordig is wat bydra tot sulke aanvalle.</li></ul> Die studie is gebaseer op die teoretiese beginsels van nasionale veiligheid en meer spesifiek soos dit van toepassing is op ontwikkelende lande. Die studie poog om die veiligheidsimplikasies van onwettige immigrasie na Suid Afrika te analiseer, met spesifieke verwysing na die betrokkenheid van onwettige immigrante by misdaad in Suid Afrika. Daar word ook gefokus op die politieke gevolge, insluitend die opvatting dat vreemdelinge betrokke is by, of bydra tot politieke spanning in sekere gemeenskappe. Die studie aanvaar die beginsel dat onwettige immigrasie multi-dimensioneel is en dat dit onlosmaaklik verbonde is aan die sosio-ekonomiese impak daarvan. Gevolglik word verwys na die politieke, sosiale, ekonomiese en misdaad impak van onwettige immigrasie. Die studie fokus verder ook op die amptelike en nie-amptelike standpunte oor onwettige immigrasie en analiseer die maatrëels deur die Suid Afrikaanse regering ingestel ten einde die vraagstuk aan te spreek. Die studie fokus oorwegend op die periode 1994 tot 2008 ten einde die toename in die getal omwettige immigrante wat die land sedert 1994 binnegekom het, aan te dui. Verder poog die studie om vas te stel of daar ‘n verband bestaan tussen die toename in onwettige immigrante en ‘n toename in geweldadige misdaad in Suid Afrika in die periode onder bespreking. Copyright en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Political Sciences en
dc.identifier.citation Vermaak, CGB 2009, The national security implications of illegal immigration to South Africa, MSS dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/28085 > en
dc.identifier.other F10/578/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-09212010-122235/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/28085
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2009, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Immigration en
dc.subject Onwettige immigrasie en
dc.subject Illegal immigration en
dc.subject Immigrasie en
dc.subject Migration en
dc.subject Migrasie en
dc.subject National security en
dc.subject Political violence en
dc.subject Nasionale veiligheid en
dc.subject Politieke geweld en
dc.subject Refugees en
dc.subject Vlugtelinge en
dc.subject Violence against foreigners en
dc.subject Geweld teenoor vreemdelinge en
dc.subject Deportasie en
dc.subject Asylum seekers en
dc.subject Asiel soekers en
dc.subject Grensbeheer en
dc.subject Deportation en
dc.subject Border control en
dc.subject UCTD en_US
dc.title The national security implications of illegal immigration to South Africa en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record