The analysis of enumerative source codes and their use in Burrows‑Wheeler compression algorithms

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olivier, Jan Corne en
dc.contributor.postgraduate McDonald, Andre Martin en
dc.date.accessioned 2013-09-07T12:31:24Z
dc.date.available 2010-11-01 en
dc.date.available 2013-09-07T12:31:24Z
dc.date.created 2010-09-02 en
dc.date.issued 2010-11-01 en
dc.date.submitted 2010-09-10 en
dc.description Dissertation (MEng)--University of Pretoria, 2010. en
dc.description.abstract In the late 20th century the reliable and efficient transmission, reception and storage of information proved to be central to the most successful economies all over the world. The Internet, once a classified project accessible to a selected few, is now part of the everyday lives of a large part of the human population, and as such the efficient storage of information is an important part of the information economy. The improvement of the information storage density of optical and electronic media has been remarkable, but the elimination of redundancy in stored data and the reliable reconstruction of the original data is still a desired goal. The field of source coding is concerned with the compression of redundant data and its reliable decompression. The arithmetic source code, which was independently proposed by J. J. Rissanen and R. Pasco in 1976, revolutionized the field of source coding. Compression algorithms that use an arithmetic code to encode redundant data are typically more effective and computationally more efficient than compression algorithms that use earlier source codes such as extended Huffman codes. The arithmetic source code is also more flexible than earlier source codes, and is frequently used in adaptive compression algorithms. The arithmetic code remains the source code of choice, despite having been introduced more than 30 years ago. The problem of effectively encoding data from sources with known statistics (i.e. where the probability distribution of the source data is known) was solved with the introduction of the arithmetic code. The probability distribution of practical data is seldomly available to the source encoder, however. The source coding of data from sources with unknown statistics is a more challenging problem, and remains an active research topic. Enumerative source codes were introduced by T. J. Lynch and L. D. Davisson in the 1960s. These lossless source codes have the remarkable property that they may be used to effectively encode source sequences from certain sources without requiring any prior knowledge of the source statistics. One drawback of these source codes is the computationally complex nature of their implementations. Several years after the introduction of enumerative source codes, J. G. Cleary and I. H. Witten proved that approximate enumerative source codes may be realized by using an arithmetic code. Approximate enumerative source codes are significantly less complex than the original enumerative source codes, but are less effective than the original codes. Researchers have become more interested in arithmetic source codes than enumerative source codes since the publication of the work by Cleary and Witten. This thesis concerns the original enumerative source codes and their use in Burrows–Wheeler compression algorithms. A novel implementation of the original enumerative source code is proposed. This implementation has a significantly lower computational complexity than the direct implementation of the original enumerative source code. Several novel enumerative source codes are introduced in this thesis. These codes include optimal fixed–to–fixed length source codes with manageable computational complexity. A generalization of the original enumerative source code, which includes more complex data sources, is proposed in this thesis. The generalized source code uses the Burrows–Wheeler transform, which is a low–complexity algorithm for converting the redundancy of sequences from complex data sources to a more accessible form. The generalized source code effectively encodes the transformed sequences using the original enumerative source code. It is demonstrated and proved mathematically that this source code is universal (i.e. the code has an asymptotic normalized average redundancy of zero bits). AFRIKAANS : Die betroubare en doeltreffende versending, ontvangs en berging van inligting vorm teen die einde van die twintigste eeu die kern van die mees suksesvolle ekonomie¨e in die wˆereld. Die Internet, eens op ’n tyd ’n geheime projek en toeganklik vir slegs ’n klein groep verbruikers, is vandag deel van die alledaagse lewe van ’n groot persentasie van die mensdom, en derhalwe is die doeltreffende berging van inligting ’n belangrike deel van die inligtingsekonomie. Die verbetering van die bergingsdigteid van optiese en elektroniese media is merkwaardig, maar die uitwissing van oortolligheid in gebergde data, asook die betroubare herwinning van oorspronklike data, bly ’n doel om na te streef. Bronkodering is gemoeid met die kompressie van oortollige data, asook die betroubare dekompressie van die data. Die rekenkundige bronkode, wat onafhanklik voorgestel is deur J. J. Rissanen en R. Pasco in 1976, het ’n revolusie veroorsaak in die bronkoderingsveld. Kompressiealgoritmes wat rekenkundige bronkodes gebruik vir die kodering van oortollige data is tipies meer doeltreffend en rekenkundig meer effektief as kompressiealgoritmes wat vroe¨ere bronkodes, soos verlengde Huffman kodes, gebruik. Rekenkundige bronkodes, wat gereeld in aanpasbare kompressiealgoritmes gebruik word, is ook meer buigbaar as vroe¨ere bronkodes. Die rekenkundige bronkode bly na 30 jaar steeds die bronkode van eerste keuse. Die probleem om data wat afkomstig is van bronne met bekende statistieke (d.w.s. waar die waarskynlikheidsverspreiding van die brondata bekend is) doeltreffend te enkodeer is opgelos deur die instelling van rekenkundige bronkodes. Die bronenkodeerder het egter selde toegang tot die waarskynlikheidsverspreiding van praktiese data. Die bronkodering van data wat afkomstig is van bronne met onbekende statistieke is ’n groter uitdaging, en bly steeds ’n aktiewe navorsingsveld. T. J. Lynch and L. D. Davisson het tel–bronkodes in die 1960s voorgestel. Tel– bronkodes het die merkwaardige eienskap dat bronsekwensies van sekere bronne effektief met hierdie foutlose kodes ge¨enkodeer kan word, sonder dat die bronenkodeerder enige vooraf kennis omtrent die statistieke van die bron hoef te besit. Een nadeel van tel–bronkodes is die ho¨e rekenkompleksiteit van hul implementasies. J. G. Cleary en I. H. Witten het verskeie jare na die instelling van tel–bronkodes bewys dat benaderde tel–bronkodes gerealiseer kan word deur die gebruik van rekenkundige bronkodes. Benaderde tel–bronkodes het ’n laer rekenkompleksiteit as tel–bronkodes, maar benaderde tel–bronkodes is minder doeltreffend as die oorspronklike tel–bronkodes. Navorsers het sedert die werk van Cleary en Witten meer belangstelling getoon in rekenkundige bronkodes as tel–bronkodes. Hierdie tesis is gemoeid met die oorspronklike tel–bronkodes en die gebruik daarvan in Burrows–Wheeler kompressiealgoritmes. ’n Nuwe implementasie van die oorspronklike tel–bronkode word voorgestel. Die voorgestelde implementasie het ’n beduidende laer rekenkompleksiteit as die direkte implementasie van die oorspronklike tel–bronkode. Verskeie nuwe tel–bronkodes, insluitende optimale vaste–tot–vaste lengte tel–bronkodes met beheerbare rekenkompleksiteit, word voorgestel. ’n Veralgemening van die oorspronklike tel–bronkode, wat meer komplekse databronne insluit as die oorspronklike tel–bronkode, word voorgestel in hierdie tesis. The veralgemeende tel–bronkode maak gebruik van die Burrows–Wheeler omskakeling. Die Burrows–Wheeler omskakeling is ’n lae–kompleksiteit algoritme wat die oortolligheid van bronsekwensies wat afkomstig is van komplekse databronne omskakel na ’n meer toeganklike vorm. Die veralgemeende bronkode enkodeer die omgeskakelde sekwensies effektief deur die oorspronklike tel–bronkode te gebruik. Die universele aard van hierdie bronkode word gedemonstreer en wiskundig bewys (d.w.s. dit word bewys dat die kode ’n asimptotiese genormaliseerde gemiddelde oortolligheid van nul bisse het). Copyright en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Electrical, Electronic and Computer Engineering en
dc.identifier.citation McDonald, AM 2010, The analysis of enumerative source codes and their use in Burrows‑Wheeler compression algorithms , MEng dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/27862 > en
dc.identifier.other C10/534/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-09102010-134203/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/27862
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2010, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Source coding en
dc.subject Burrows wheeler en
dc.subject Enumerative en
dc.subject Source code en
dc.subject Compression en
dc.subject Fixed length code en
dc.subject Universal code en
dc.subject UCTD en_US
dc.title The analysis of enumerative source codes and their use in Burrows‑Wheeler compression algorithms en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record