'n Analitiese oorsig van Stefans Grové se Dansrapsodie - 'n Afrika-stad en Jeanne Zaidel - Rudolph se Fanfare Festival Overture met spesifieke verwysing na die aanwending van Afrika-etniese elemente (Afrikaans)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Johnson, Alexander F. en
dc.contributor.advisor Panebianco-Warrens, Clorinda Rosanna
dc.contributor.postgraduate Van Graan, Carin en
dc.date.accessioned 2013-09-07T11:57:07Z
dc.date.available 2010-08-31 en
dc.date.available 2013-09-07T11:57:07Z
dc.date.created 2010-04-20 en
dc.date.issued 2010-08-31 en
dc.date.submitted 2010-08-31 en
dc.description Dissertation (MMus)--University of Pretoria, 2010. en
dc.description.abstract Die hoofdoel van hierdie studie was om Dansrapsodie – ʼn Afrika-stad van Stefans Grové en Fanfare Festival Overture van Jeanne Zaidel-Rudolph ten opsigte van struktuur, melodie, ritme en instrumentasie te ontleed en sodoende vas te stel watter Afrika-etniese elemente gebruik word en hoe dit toegepas is. ʼn Vergelykende studie is gedoen om vas te stel of daar enige ooreenkomste of verskille tussen die twee werke is. Verskeie skripsies, verhandelings en proefskrifte oor werke van Grové en Zaidel- Rudolph is geraadpleeg. Die skrywer kon nie gepubliseerde weergawes van Dansrapsodie – ʼn Afrika-stad en Fanfare Festival Overture opspoor nie, daarom is die ontleding met behulp van afskrifte van die handgeskrewe manuskripte onderneem. Daar is gereeld na die CD-opnames van albei werke (op die Claremont GSE-etiket) geluister. Die verhandeling bestaan uit ses hoofstukke. In die eerste hoofstuk word die agtergrond en motivering vir die studie uiteengesit en Hoofstuk 2 bevat kort biografieë van Grové en Zaidel-Rudolph. Grové se Dansrapsodie – ʼn Afrika-stad word in Hoofstuk 3 ontleed en verskillende Afrika-etniese elemente word beskryf soos wat dit van toepassing op die analise is. Zaidel-Rudolph se Fanfare Festival Overture word in Hoofstuk 4 op dieselfde wyse as Dansrapsodie – ʼn Afrika-stad ontleed. Die laaste twee hoofstukke (Hoofstuk 5 en 6) bevat ʼn vergelyking tussen die aanwending van Afrika-etniese elemente in die twee komposisies, asook gevolgtrekkings en voorstelle vir verdere studie. Die belangrikste gevolgtrekkings is die volgende: <ul> <li> Afrika-etniese elemente word in albei werke op só ʼn manier aangewend dat die komposisie vir ʼn Westerse orkes toeganklik is.</li> <li> In albei werke se struktuur word die roep-en-antwoord-beginsel en herhalende melodieë wat tydens elke herhaling effens gewysig word (permutasie) aangewend. Die melodiese inhoud word deur die mineur terts (ʼn interval van die pentatoniese toonleer) en twyfelagtige tonaliteite oorheers. Ritmiese ostinaatpatrone, die 12/8-metrum en poliritmiek in die Afrika-deel van Zaidel-Rudolph se komposisie bewerkstellig onmiddellik Afrika-etniese assosiasies. Die bongo-tromme en marimba kom in albei komposisies as Afrika-instrumente voor.</li> <li>Grové en Zaidel-Rudolph benader die aanwending van Afrika-etniese elemente in Westerse musiek op verskillende maniere.</li></ul> ENGLISH : The main objective of this study was to analyse the structure, melody, rhythm and instrumentation of Stefans Grové’s Dansrapsodie – ʼn Afrika-stad and Jeanne Zaidel- Rudolph’s Fanfare Festival Overture in order to determine which African ethnic elements are used in the two compositions and how these elements are applied. A comparative study was done to determine what the similarities and differences are between the two works. Several mini-dissertations, dissertations and theses about works by Grové and Zaidel-Rudolph were consulted. The author could not find published versions of Dansrapsodie – ʼn Afrika-stad and Fanfare Festival Overture, therefore the analysis was done with copies of the hand-written manuscripts. The author frequently listened to CD recordings (Claremont GSE label) of both works. The dissertation consists of six chapters. In the first chapter the author explains the background and motivation for the study and Chapter 2 contains short biographies of Grové and Zaidel-Rudolph. Grové’s Dansrapsodie – ʼn Afrika-stad is analysed in Chapter 3 and the different African ethnic elements that apply to this work are described. Zaidel-Rudolph’s Fanfare Festival Overture is analysed in Chapter 4, in the same way as Grové’s Dansrapsodie – ʼn Afrika-stad. The last two chapters (Chapter 5 and 6) include a comparison between the application of African ethnic elements in the two compositions, as well as conclusions and suggestions of topics for future studies. The most important conclusions are the following: <ul> <li> African ethnic elements are applied in such a way that both compositions are accessible for Western (“art music”) orchestras.</li> <li> In both compositions’ structure the call-and-response principle and repeated melodies (that are modified during each repeat) are applied. Both works’melodic content is dominated by the interval of a minor 3rd (an interval from the pentatonic scale) and an ambiguous tonality. Rhythmic ostinatos, the 12/8 metre and polyrhythm in the African part of Zaidel-Rudolph’s Fanfare Festival Overture immediately bring about African ethnic associations. The bongos and marimba as African instruments can be found in both works.</li> <li> Grové and Zaidel-Rudolph approach the application of African ethnic elements in Western art music in different ways.</li></ul> Copyright en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Music en
dc.identifier.citation Van Graan, C 2009, 'n Analitiese oorsig van Stefans Grové se Dansrapsodie - 'n Afrika-stad en Jeanne Zaidel - Rudolph se Fanfare Festival Overture met spesifieke verwysing na die aanwending van Afrika-etniese elemente (Afrikaans), MMus dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/27653 > en
dc.identifier.other E10/363/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08312010-142055/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/27653
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2009, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Fanfare festival overture en
dc.subject Analysis en
dc.subject Orchestration en
dc.subject South african composers en
dc.subject South african orchestral works en
dc.subject African instruments en
dc.subject Afrika-etniese elemente en
dc.subject Orkestrasie en
dc.subject Analise en
dc.subject Suid-afrikaanse orkeswerke en
dc.subject Afrika-instrumente en
dc.subject Suid-afrikaanse komponiste en
dc.subject Dansrapsodie - 'n afrika-stad en
dc.subject African ethnic elements en
dc.subject Jeanne zaidel-rudolf en
dc.subject Stefans grové en
dc.subject UCTD en_US
dc.title 'n Analitiese oorsig van Stefans Grové se Dansrapsodie - 'n Afrika-stad en Jeanne Zaidel - Rudolph se Fanfare Festival Overture met spesifieke verwysing na die aanwending van Afrika-etniese elemente (Afrikaans) en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record