An optimised QPSK-based receiver structure for possibly sparse data transmission over narrowband and wideband communication systems

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linde, Louis P. en
dc.contributor.postgraduate Schoeman, Johan P. en
dc.date.accessioned 2013-09-07T11:43:11Z
dc.date.available 2010-08-24 en
dc.date.available 2013-09-07T11:43:11Z
dc.date.created 2010-04-14 en
dc.date.issued 2010-08-24 en
dc.date.submitted 2010-08-24 en
dc.description Dissertation (MEng)--University of Pretoria, 2010. en
dc.description.abstract In this dissertation an in-depth study was conducted into the design, implementation and evaluation of a QPSK-based receiver structure for application in a UMTS WCDMA environment. The novelty of this work lies with the specific receiver architecture aimed to optimise the BER performance when possibly sparse data streams are transmitted. This scenario is a real possibility according to Verd´u et al [1] and Hagenauer et al [2–6]. A novel receiver structure was conceptualised, developed and evaluated in both narrowband and wideband scenarios, where it was found to outperform conventional receivers when a sparse data stream is transmitted. In order to reach the main conclusions of this study, it was necessary to develop a realistic simulation platform. The developed platform is capable of simulating a communication system meeting the physical layer requirements of the UMTS WCDMA standard. The platform can also perform narrowband simulations. A flexible channel emulator was developed that may be configured to simulate AWGN channel conditions, frequency non-selective fading (either Rayleigh or Rician with a configurable LOS component and Doppler spread), or a full multipath scenario where each path has a configurable LOS component, Doppler spread, path gain and path delay. It is therefore possible to even simulate a complex, yet realistic, COST207-TU channel model. The platform is also capable of simulating MUI. Each interfering user has a unique and independent multipath fading channel, while sharing the same bandwidth. Finally, the entire platform executes all simulations in baseband for improved simulation times. The research outputs of this work are summarised below: <ul> <li>A parameter, the sparseness measure, was defined in order to quantify the level by which a data stream differs from an equiprobable data stream.</li> <li>A novel source model was proposed and developed to simulate data streams with a specified amount of sparseness.</li> <li>An introductory investigation was undertaken to determine the effect of simple FEC techniques on the sparseness of an encoded data stream.</li> <li>Novel receiver structures for both narrowband and wideband systems were proposed, developed and evaluated for systems where possibly sparse data streams may be transmitted.</li> <li>Analytic expressions were derived to take the effect of sparseness into account in communication systems, including expressions for the joint PDF of a BPSK branch, the optimal decision region of a detector in AWGN conditions as well as the BER performance of a communication system employing the proposed optimal receiver in both AWGN channel conditions as well as in flat fading channel conditions.</li> <li>Numerous BER performance curves were obtained comparing the proposed receiver structure with conventional receivers in a variety of channel conditions, including AWGN, frequency non-selective fading and a multipath COST207-TU channel environment, as well as the effect of MUI</li></ul>. AFRIKAANS : In hierdie verhandeling word ’n in-diepte studie gedoen rakende die ontwerp, implementasie en evaluasie van ’n KPSK-gebaseerde ontvanger struktuur wat in ’n UMTS WKVVT omgewing gebruik kan word. Die bydrae van hierdie werk lˆe in die spesifieke ontvanger argitektuur wat daarop mik om die BFT werksverrigting te optimeer wanneer yl data strome versend word. Hierdie is ’n realistiese moontlikheid volgens Verd´u et al [1] en Hagenauer et al [2–6]. ’n Nuwe ontvanger struktuur is gekonsepsualiseer, ontwikkel en evalueer vir beide noueband en wyeband stelsels, waar dit gevind is dat dit beter werksverrigting lewer as tradisionele ontvangers wanneer yl data strome versend word. Dit was nodig om ’n realistiese simulasie platform te ontwikkel om die belangrikste gevolgtrekkings van hierdie studie te kan maak. Die ontwikkelde platform is in staat om ’n kommunikasie stelsel te simuleer wat aan die fisiese laag vereistes van die UMTS WKVVT standaard voldoen. Die platform kan ook noueband stelsels simuleer. ’n Aanpasbare kanaal simulator is ontwikkel wat opgestel kan word om SWGR kanaal toestande, plat duining (beide Rayleigh of Ricies met ’n verstelbare siglyn komponent en Doppler verspreiding), sowel as ’n veelvuldige pad omgewing (waar elke unieke pad ’n verstelbare siglyn komponent, Doppler verspreiding, pad wins en pad vertraging het) te emuleer. Dit is selfs moontlik om ’n komplekse, maar steeds realistiese COST207-TU kanaal model te simuleer. Die platform het ook die vermo¨e om VGS te simuleer. Elke steurende gebruiker het ’n unieke en onafhanklike veelvuldige pad deinende kanaal, terwyl dieselfde bandwydte gedeel word. Laastens, alle simulasies van die platvorm word in basisband uitgevoer wat verkorte simulasie periodes verseker. Die navorsingsuitsette van hierdie werk kan as volg opgesom word: <ul> <li>’n Parameter, die ylheidsmaatstaf, is gedefin¨ýeer om dit moontlik te maak om die vlak waarmee die ylheid van ’n datastroom verskil van ’n ewekansige stroom te versyfer.</li> <li>’n Nuwe bronmodel is voorgestel en ontwikkel om datastrome met ’n spesifieke ylheid te emuleer.</li> <li>’n Inleidende ondersoek is onderneem om vas te stel wat die effek van VFK tegnieke op die ylheid van ’n enkodeerde datastroom is.</li> <li>Nuwe ontvanger strukture is voorgestel, ontwikkel en evalueer vir beide noueband en wyeband stelsels waar yl datastrome moontlik versend kan word.</li> <li>Analitiese uitdrukkings is afgelei om die effek van ylheid in ag te neem in kommunikasie stelsels. Uitdrukkings vir onder andere die gedeelte WDF van ’n BFVK tak, die optimale beslissingspunt van ’n detektor in SWGR toestande, sowel as die BFT werksverrigting van ’n kommunikasie stelsel wat van die voorgestelde optimale ontvangers gebruik maak, hetsy in SWGR of in plat duinende kanaal toestande.</li> <li>Talryke BFT werksverrigting krommes is verkry wat die voorgestelde ontvanger struktuur vergelyk met die konvensionele ontvangers in ’n verskeidenheid kanaal toestande, insluitend SWGR, plat duinende kanale en ’n veelvuldige pad COST207-TU kanaal omgewing, sowel as in die teenwoordigheid van VGS.</li></ul></p Copyright en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Electrical, Electronic and Computer Engineering en
dc.identifier.citation Schoeman, J 2009, An optimised QPSK-based receiver structure for possibly sparse data transmission over narrowband and wideband communication systems, MEng dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/27512 > en
dc.identifier.other E10/456/gm en
dc.identifier.other 7005814117
dc.identifier.other J-6765-2013
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08242010-182013/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/27512
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2009, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Wkvvt en
dc.subject Kanaal modellering en
dc.subject Wireless communication en
dc.subject Bft en
dc.subject Cost modelle en
dc.subject Draadlose kommunikasie en
dc.subject Wcdma en
dc.subject Sparseness measure en
dc.subject Sparse data en
dc.subject Scrambling codes en
dc.subject Rrc filter en
dc.subject Rake receiver en
dc.subject Qpsk en
dc.subject Ovsf codes en
dc.subject Multipath fading en
dc.subject Vgs en
dc.subject Veelvuldige pad deining en
dc.subject Umts en
dc.subject Cost models en
dc.subject Swgr en
dc.subject Mui en
dc.subject Flat fading en
dc.subject Channelisation codes en
dc.subject Channel modelling en
dc.subject 4g en
dc.subject Cdma en
dc.subject Awgn en
dc.subject Ber en
dc.subject Kdvt en
dc.subject Kanalisasie kodes en
dc.subject Mengkodes en
dc.subject Kpsk en
dc.subject Ovsf kodes en
dc.subject Plat deining en
dc.subject Rake ontvanger en
dc.subject Wgc filter en
dc.subject Yl data en
dc.subject Ylheidsmaatstaf en
dc.subject UCTD en_US
dc.title An optimised QPSK-based receiver structure for possibly sparse data transmission over narrowband and wideband communication systems en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record