An analysis of the use of tax incentives to motivate job creation

Show simple item record

dc.contributor.advisor Du Preez, Hanneke en
dc.contributor.postgraduate Smale, Natasha Kelly en
dc.date.accessioned 2013-09-07T05:21:22Z
dc.date.available 2013-07-30 en
dc.date.available 2013-09-07T05:21:22Z
dc.date.created 2013-04-18 en
dc.date.issued 2012 en
dc.date.submitted 2013-07-19 en
dc.description Dissertation (MCom)--University of Pretoria, 2012. en
dc.description.abstract A quarter of the labour force in South Africa is currently unemployed. The majority of the unemployed are between the ages of 18 and 29 years. The causes of these poor employment statistics has been widely debated, however, the cost of unskilled South African labour is a common thread. One of the solutions to improve the statistics is to implement tax incentives to reduce the cost of labour, which would theoretically increase the demand of the labour. Countries such as the United States of America have implemented some form of tax incentive to promote job creation over the years. South Africa has, however, not used this alternative to deal with unemployment. The problem had escalated to such a state that the Government announced in 2011 that it would spend R5 billion on job creation and announced that the funds would be spent through the implementation of a youth wage subsidy. Current studies on policy choices to promote job creation in South Africa discuss the possible tax incentives which could be implemented. However, these studies have not evaluated the successes of these incentives in other countries and whether it would be possible to apply them to a South African context. The proposed youth wage subsidy has not been analysed in terms of the incentives implemented in other countries to determine whether or not they would be successful in South Africa. The aim of the study was to determine if there was a gap in the tax legislation with regard to motivating job creation and how this gap could best be filled. This was achieved by firstly, analysing the key causes of unemployment in South Africa, and secondly, determining whether any of the current tax legislation measures deal with those causes. Two tax incentives implemented in the United States of America were analysed for their successes and failures in order to determine what South Africa needs to do if it was to implement any similar incentives. Finally, the National Treasury’s discussion paper on its proposed youth wage subsidy was analysed against the findings identified above to determine whether the subsidy is viable in the South African labour market. AFRIKAANS : ’n Kwart van die arbeidsmag in Suid-Afrika is tans werkloos met die meeste werkloses tussen die ouderdom van 18 en 29 jaar. Daar word reeds geruime tyd geredeneer oor die oorsaak van die swak arbeidstatistieke, tog is daar ooreenstemming dat die koste van ongeskoolde arbeid in Suid-Afrika ’n bydraende faktor is. Belastingaansporings wat die koste van arbeid verminder en dus teoreties die vraag na arbeid verhoog, kan moontlik die swak arbeidstatistieke verbeter. Lande soos die Verenigde State van Amerika het met verloop van jare sekere belastingaansporings ingestel om werkskepping te bevorder. Suid-Afrika het egter nog nie dié alternatief gebruik om die probleem van werkloosheid aan te pak nie. Die probleem het sulke afmetings aangeneem dat die regering in 2011 bekend gemaak het dat hy R5 biljoen aan werkskepping sal bestee in die vorm van die implementering van ’n jeugloonsubsidie. Huidige navorsing oor beleidskeuses om werkskepping in Suid-Afrika te bevorder, handel oor die moontlike belastingaansporings wat ingestel kan word. Dié navorsing evalueer egter nie die sukses van hierdie aansporings in ander lande of die moontlikheid van die toepassing daarvan op Suid-Afrikaanse omstandighede nie. Die huidige navorsing ontleed ook nie die voorgestelde jeugloonsubsidie aan die hand van die aansporings wat in ander lande ingestel is om sodoende te bepaal of dit hier sal slaag nie. Die doel van die navorsing was om te bepaal of daar ’n gaping in die wetgewing oor belasting is ten opsigte van die aanmoediging van werkskepping en hoe sodanige gaping ten beste gevul kan word. Dié navorsing het in sy doel geslaag deur eerstens die sleuteloorsake van werkloosheid in Suid-Afrika te ontleed en tweedens te bepaal of enige van die huidige belastingwetgewingsmaatreëls daardie oorsake aanspreek. Die sukses én mislukking van twee belastingaansporings wat in die Verenigde State van Amerika ingestel is, te ontleed ten einde te bepaal wat Suid-Afrika moet doen indien hy enige soortgelyke aansporings sou implementeer. Ten laaste is die besprekingsdokument oor die voorgestelde jeugloonsubsidie van die Nasionale Tesourie ontleed aan die hand van bogenoemde bevindings om te bepaal of die subsidie in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark lewensvatbaar sou wees. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Taxation en
dc.identifier.citation Smale, NK 2012, An analysis of the use of tax incentives to motivate job creation, MCom dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/26426 > en
dc.identifier.other F13/4/586/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07192013-120648/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/26426
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2012 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria en
dc.subject Verenigde state van amerika en
dc.subject Suid afrika en
dc.subject Belastingaansporings en
dc.subject Jeugloonsubsidie en
dc.subject Werkloosheid en
dc.subject Usa en
dc.subject Unemployment en
dc.subject South africa en
dc.subject Tax incentives en
dc.subject Youth wage subsidy en
dc.subject UCTD en_US
dc.title An analysis of the use of tax incentives to motivate job creation en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record