Die problematiek van te vroeë skoolverlating en die moontlikheid van pedoterapeutiese hulpverlening (Afrikaans)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Botha, T.R. en
dc.contributor.postgraduate Crous, Stefanus Francois Marais en
dc.date.accessioned 2013-09-06T21:15:33Z
dc.date.available 2013-06-10 en
dc.date.available 2013-09-06T21:15:33Z
dc.date.created 1979-12-02 en
dc.date.issued 1975 en
dc.date.submitted 2013-06-10 en
dc.description Dissertation (MEd)--University of Pretoria, 1975. en
dc.description.abstract Die doel van hierdie ondersoek was om te bepaal in watter mate die potensieel te vroeë skoolverlater deur middel van pedoterapeutiese hulpverlening gesteun knn word om in ooreenstemming met sy verstandelike moontlikhede te presteer en dus nie oor te gaan tot skoolverlating nie. Om hierdie doel te kon bereik moes die beleweniswêreld van die potensieel te vroeë skoolverlater wat pedoterapie sou ontvang, diagnosties deurskou word om vas te stel watter faktore aanleiding gee tot sy skolastiese onderprestasie. Hierna is 'n begeleidende gesprek met die ouers gevoer waarin hnl tot insig gebring is in die probleem van hul kind en is ook leiding ann hul verskaf ten aansien van die pedagogiese gebeure. 'n Aantal pedoterapeutiese gesprekke is met elke kind gevoer wnarin gepoog is om hom te steun tot 'n herbelewing as herbetekening van sy gesitueerdheid sodat hy sodoende kan kom tot die aanvaarding van sy verantwoordelikheid ten opsigte van die optimale aktualisering van sy verstandelike moontlikhede. In die ondersoek word aangedui hoe die leerlinge deur middel van diagnostisering, vir die pedoterapiegroep geselekteer is. Algemene riglyne ten aansien van die verloop van die pedoterapie aan die potensieel te vroee skoolverlaters asook van die begeleiding van hierdie leerlinge se ouers is bespreek. Die faktore wat aanleiding gegee het tot elke leerling se onderprestasie is by wyse van tabelle aangetoon. Hul skolastiese prestasies soos wat hulle voor, tydens en na die terapie presteer het, is ook getabuleer. Die mate van onderprestasie kan ook uit laasgenoemde tabel afgelei word. Ter nadere toeligting van die verloop en uitkoms van die terapie,is enkele persoonsbeelde bespreek om aan te dui hoe verskillende faktore aanleiding gee tot die probleem van potensieel te vroeë skoolverlating. Vanwee die uniekheid van elke kind se situasie het die verloop en inhoud van die pedoterapie dan ook van kind tot kind verskil. Ook die begeleidende gesprek met die ouers het ondanks sekere riglyne, in elke geval 'n eiesoortige karakter gehad. Die uitkoms van die pedoterapie is in hierdie enkele gevalle breedvoerig bespreek. Ten slotte is daar enkele aanbevelings ten aansien van die bekamping van en die hulpverlening aan potensieel te vroeë skoolverlaters gemaak. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Educational Psychology en
dc.identifier.citation Crous, SFM 1979, Die problematiek van te vroeë skoolverlating en die moontlikheid van pedoterapeutiese hulpverlening (Afrikaans), MEd dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/25425 > en
dc.identifier.other E13/4/704/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06102013-112443/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/25425
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 1979 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria en
dc.subject Vroeë skoolverlating en
dc.subject Pedoterapeutiese hulpverlening en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Die problematiek van te vroeë skoolverlating en die moontlikheid van pedoterapeutiese hulpverlening (Afrikaans) en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record