Browsing Visual Arts by Issue Date

Browsing Visual Arts by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Werth, Albert Johannes (University of Pretoria, 1952)
  By die kritiese benadering en beoordeling van die werke van 'n land se kunstenaars, onstaan automaties die vraag: In hoeverre noet hierdie kunswerke beskou word as synde verteenwoordigend en tipies van daardie land se kuns ...
 • Nel, Petrus Gerhardus (University of Pretoria, 1955)
  In hierdie studie sal derhalwe gepoog word om Huygens se aansienlike aandeel tot die bevordering van die skilderkuns van die 17de eeu -- die eeu toe die geestelike en stoflike prestasies geen perke geken het nie -- te ...
 • Pols, Ivor Vincent (University of Pretoria, 1959)
  Die gronddoel van hierdie ondersoek is om die belangstelling in die motief van die dier van die veld soos dit hom in die skilderkuns in Suid-Afrika openbaar deur die eeue in hooflyne na te vors en om 'n algemene beeld ...
 • Bosman, Edgar Christiaan Ludolph (University of Pretoria, 1961)
  Steynberg staan vandag by uitstek bekend as die skepper van monumentale werk ten spyte van die feit dat hy reeds talle persoonlike werke geskep het. Dat dit gebeur het, is hoofsaaklik te wyte aan die feit dat toe hy in ...
 • Engel, Ernst Peter (University of Pretoria, 1962)
  Hierdie studie het sy ontstaan te danke ean die vraag wat ek myself gestel het, waarvandaan tog die groot belangstelling en talentvolle kunsuitinge van die Suid-Afrikaanse kunstenaars in die afgelope veertig jaar gekom ...
 • Skawran, Karin Maria (University of Pretoria, 1963)
  Die hoofdoel van die studie is om H.A. Aschenborn as mens en as kunstenaar te benader op grond van sy nagelate kunswerk; en waar moontlik, sy beeldende werk te projekteer teen die agtergrond van sy literêre werk. Dit ...
 • Scully, Laurence V. (University of Pretoria, 1963)
 • Van Graan, Riena (University of Pretoria, 1964)
  Hierdie ondersoek is aanvaar met die bewuste wete dat dit sou gaan oor 'n kunstenaar wat in kunskringe nagenoeg 'n onbekende en obskure persoon is. In A. Gordon-Brown se andersins verdienstelike en oorsigtelike "Pictorial ...
 • Botha, Elizabeth Josephine (University of Pretoria, 1964)
  Die doel van hlerdie verhandeling is om die stylontwikkeling in Maggie Laubser se oeuvre na te gaan aan die hand van haar skilderwerk. Om in staat te wees om so 'n stylontwikkeling aan te stip, is sover as moontlik gepoog ...
 • Volschenk, Pierre (University of Pretoria, 1964)
  Nils Andersen en sy kuns is 'n onderwerp wat my reeds baie jare vasgegryp het; en ek moet erken, dat dit heelwat bygedra het om my te interesseer in die skilderkuns asook om my meer krities oor die kunslewe van Suid-Afrika ...
 • Kriel, Susan (University of Pretoria, 1964)
  Die vernaamste gedagte tydens die skrywe van die verhandeling is subjektief gebaseer op die verband tussen die intellektuele bewustheid en die emosionele uitlating in Karel Appel se skilderye. Verder is 'n objektiewe ...
 • Oosthuizen, L. (University of Pretoria, 1964)
  Hierdie studie stel hom dit hoofsaaklik ten doel om 'n krities-waarderende blik te gee op die versameling petrogliewe van die Transvaal-Museum, gehuisves in die Ou Museum in Boomstraat, Pretoria. Die problem wat die onderwerp ...
 • Fourie, F.T. (University of Pretoria, 1965)
  Reality is the verbal term for an abstract idea of something which is real, through existence and acceptance. Something that is, something that was and something that will be. A truth, a value that made the existence of ...
 • Lups, Catherina (University of Pretoria, 1967)
  Sedert vroeë pistoriese tye tot ongeveer die vyftiende eeu N.C. het die mens, as motief, die belangrikste rol in die skilderkuns gespeel. Die menslike gestalte het hoofsaaklik as middel tot uitbeelding van ‘n gebeure gedien. ...
 • Minnaar, P.K. (University of Pretoria, 1968)
  In hierdie bespreking word in hoofstuk 1 net 'n korte oorsig gegee van sy vroeëre lewe en herkoms. Die doel is om hoofsaaklik stil te staan by hom as mens en kunsskilder vandat hy in Suid-Afrika kom woon het, en meer in ...
 • Roos, Nicholas Oswald (University of Pretoria, 1969)
  The object of this study is to establish a general historical pattern of artistic life in South West Africa, with emphasis on the fine arts. The development of the fine arts in our country progresses at more or less the ...
 • Ballot, George Muller (University of Pretoria, 1969)
  Hierdie proefskrif het as doel die daarstelling van ‘n wetenskaplik- verantwoorde verkenning van die skilderkunstige werk van Floris Jespers (1889 - 1965) as 'n verteenwoordiger van die Vlaamse Ekspressionisme in ...
 • Botha, Marielise (University of Pretoria, 1969)
  Die doel van die studie is om die herkoms van die Kaapse stoelontwerpe vanaf die laat 17de eeu tot die vroeë 19de eeu na te speur. Dit is duidelik dat verskillende invloede meegewerk het om die Kaapse stoelvorms soos ...
 • Frost, A. (University of Pretoria, 1970)
  Naude as painter is influenced by the Dutch Impressionists of the Hague School. He stresses the essential characteristics of the Malay Quarter namely, poverty, colourfulness and intimacy. His style displays immediacy and ...
 • Van Jaarsveld, Marlette Ingrid (University of Pretoria, 1971)
  Moses Kottler is in 1892 in die Russiese dorpie Joniskis in Littoue gebore. Reeds op vierjarige ouderdom het hy 'n besondere aanleg in beeldhoukuns geopenbaar. In 1911 immigreer die Kottler-gesin na Suid-Afrika. Moses word ...