Geletterdheidsintervensie en onderwysers se taal van onderrigpraktyke : aksienavorsing in plattelandse skole (Afrikaans)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ebersohn, L. (Liesel) en
dc.contributor.advisor Joubert, Ina en
dc.contributor.postgraduate Prinsloo, Yolanda
dc.date.accessioned 2013-09-06T17:38:11Z
dc.date.available 2013-05-20 en
dc.date.available 2013-09-06T17:38:11Z
dc.date.created 2013-04-16 en
dc.date.issued 2012 en
dc.date.submitted 2013-05-08 en
dc.description Dissertation (MEd)--University of Pretoria, 2012. en
dc.description.abstract In Suid-Afrika verskil onderwysers en leerders se moedertaal dikwels van die taal van leer en onderrig (Engels in dié studie). Aangesien hoërskoolonderwysers as vakspesialiste opgelei is, het hulle onvoldoende kundigheid om leerders by te staan om kerngeletterdheidsvaardighede in Engels te verwerf. Hierdie verkennende studie by ʼn plattelandse hoërskool het ten doel gehad om te bepaal wat die invloed van ʼn geletterdheidsintervensie op onderwysers in ʼn plattelandse skool se taal van onderrigpraktyke is. Die deelnemende aksienavorsingstudie het ʼn konstruktivistiese paradigma gevolg en is teoreties gerig deur die sosiale leerteorie. ʼn Geletterdheidsintervensie is ontwikkel vanuit die fonetiese beginsel en is geïmplementeer met ses doelgerig geselekteerde hoërskoolonderwysers (n=6, mans=1, vroue=5) in ʼn gerieflikheidsgeselekteerde plattelandse hoërskool wat al geruime tyd deel vorm van ʼn langtermyn studie oor veerkragtigheid in plattelandse skole. Data van onderwysers se taal van onderrigpraktyke is voor en na afloop van die geletterdheidsintervensie ingesamel aan die hand van twee fokusgroeponderhoude met die deelnemende onderwysers, asook observasies in twee klaskamers. Observasiedata is gedokumenteer as veldnotas, visuele data en oudio-opnames. Fokusgroeponderhoude is verbatim getranskribeer. Al hierdie databronne is tematies geanaliseer en die volgende temas is geїdentifiseer: onderwysers se persepsie van Engelse geletterdheid as kernvaardigheid vir leerders, die plek van hulpbronne in niemoedertaalonderrigpraktyke (in Engels) in plattelandse skole, die effek van ʼn geletterdheidsintervensie op onderwysers se tweede taal onderrigpraktyke (in Engels) en die profiel van deelnemende plattelandse onderwysers. Leer en onderrig in ʼn plattelandse hoërskool word bemoeilik deur hoërskoolleerders se onvermoë om te lees, die leerplanvereiste vir die gebruik van ʼn addisionele taal (soos Engels) as taal van leer en onderrig, gebrekkige opleiding van hoërskoolonderwysers rakende die aanleer van kerngeletterdheidvaardighede, beperkte hulpbronne en geografiese isolasie wat dit moeilik maak om indiensopleidingsgeleenthede te benut, Alhoewel die deelnemende plattelandse hoërskool se onderwysers nie opgelei was om leerders geletterdheidsvaardighede te leer nie, het dit geblyk dat hierdie onderwysers wel (i) weet welke kerngeletterdheidskernvaardighede deur leerders benodig word, (ii) gretig is om opgelei te word en positief is oor geletterdheidsintervensies, en (iii) naburige skole en onderwysers betrek in sulke kapasiteitsontwikkeling. Verder het dit geblyk dat die deelnemende plattelandse hoërskoolonderwysers hulle taal van onderrig en leerpraktyke kon aanpas nadat hulle aan ʼn geletterdheidsintervensie deelgeneem het. In dié verband het die onderwysers die volgende spesifieke strategieë gebruik, naamlik fisiese hulpbronne as ondersteuning vir die aanleer van nuwe klanke; taalvermenging; betrek leerders by die aanbieding van lesse, byvoorbeeld deur dramatisering; die implementering van ʼn leesperiode; en ook die benutting van die skool se mediasentrum. Hierdie gewysigde taal van onderrig en leerpraktyke het moontlik ʼn positiewe effek gehad op leerders se selfvertroue om in Engels betrokke te wees tydens leersituasies; hulle akademiese persentasies (in Engels) het ook verbeter. Onderwysers se ingesteldheid jeens leerders se motivering om te leer het ook verander. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Educational Psychology en
dc.identifier.citation Prinsloo, Y 2012, Geletterdheidsintervensie en onderwysers se taal van onderrigpraktyke : aksienavorsing in plattelandse skole (Afrikaans), MEd dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/24474 > en
dc.identifier.other E13/4/396/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-05082013-165455/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/24474
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2012 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria en
dc.subject Taal van onderrigpraktyke en
dc.subject Aksienavorsing en
dc.subject Geletterdheidsintervensie en
dc.subject Plattelandse skole en
dc.subject Tweede taal onderrig en
dc.subject Onderwysers en
dc.subject Engels as taal van leer en onderrig en
dc.subject Bandura se sosiale leerteorie en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Geletterdheidsintervensie en onderwysers se taal van onderrigpraktyke : aksienavorsing in plattelandse skole (Afrikaans) en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record