’n Ericksoniaanse benadering tot sandspelterapie vir deelnemers wat depressie as ontwikkelingsteurnis ervaar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maree, J.G. en
dc.contributor.advisor Ebersohn, L. (Liesel) en
dc.contributor.postgraduate De Villiers, D.A. (Dirkie Aletta)
dc.date.accessioned 2013-09-06T17:18:39Z
dc.date.available 2012-05-08 en
dc.date.available 2013-09-06T17:18:39Z
dc.date.created 2012-04-18 en
dc.date.issued 2011 en
dc.date.submitted 2012-05-05 en
dc.description Thesis (PhD)--University of Pretoria, 2011. en
dc.description.abstract AFRIKAANS: Die doel van hierdie studie is om te verken of die Ericksoniaanse terapiebenadering met sandspelterapie gekombineer kan word om kinders en adolessente wat depressiewe gedrag toon, te ondersteun. Die studie is uitgevoer deur middel van gevallestudies waar kinders en adolessente wat depressiewe gedrag toon, ondersteun is deur middel van die Ericksoniaanse benadering tot sandspelterapie. Die motivering vir hierdie studie hou verband met jarelange interaksie met kinders wat emosionele ontwikkelingsteurnisse ervaar het wat beperkend was met betrekking tot die bereiking van hul volle potensiaal. Ek wou dus ondersoek instel na die moontlikheid om die Ericksoniaanse terapie-benadering met sandspelterapie te kombineer in die behandeling van kinders en adolessente wat depressiewe gedrag toon. My navorsing was daarop gerig om ‘n moontlike kennisbydrae te lewer tot die gebruik van die gekombineerde benadering met kinders en adolessente wat depressie as ontwikkelingsteurnis ervaar. ‘n Teoretiese raamwerk is gebruik wat uit verskillende teorieë bestaan het as 'n lens waardeur ek data geanaliseer en interpreteer het. Die ekologiese teorie, sisteemteorie en transteoretiese model is tydens die studie as teoretiese raamwerk bespreek. ‘n Intervensiestudie gekombineer met ‘n gevalstudie as navorsingsontwerp is tydens my studie gebruik. Ek het kwalitatiewe datainsamelingstegnieke in die onderhawige studie geïmplementeer ten einde die navorsingsprobleem en bevindinge deurtastend te ondersoek en te beskryf. Die data-analisestrategieë wat in die studie geïmlementeer was, berus op Creswell (2003) en Creswell (2005) se benaderings (Sien bl. 109). In antwoord op my primêre navorsingsvraag, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat die Ericksoniaanse benadering in kombinasie met sandspelterapie wel van waarde mag wees vir sommige kinders en adolessente wat depressie as ontwikkelingsteurnis ervaar. en
dc.description.abstract ENGLISH: The aim of this study was to investigate the possibility of combining the Ericksonian method with sandplay therapy to support children and adolescents with depression as developmental disorder. The aforementioned was executed by examining case studies in which children and adolescents that showed depression was supported by the Ericksonian method to sandplay therapy. This study was motivated by the researcher’s interaction with children that showed emotional developmental disorders and where these developmental disorders delayed the attainment of their potential. One of the reasons for my research was the potential contribution of knowledge towards the use of the combined method with children and adolescents whom experience depression as developmental disorder. The echological theory, systems theory and trans-theoretical model was used as theoretical framework for my study. I made use of an intervention study combined with a case study during the research. In order to investigate and describe the research problem and findings I implemented qualitative data-collection strategies.
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Educational Psychology en
dc.identifier.citation De Villiers, DA 2011, ’n Ericksoniaanse benadering tot sandspelterapie vir deelnemers wat depressie as ontwikkelingsteurnis ervaar, PhD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/24363 > en
dc.identifier.other D12/4/270/ag en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-05052012-111332/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/24363
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2011 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Sandplay therapy en
dc.subject Sandspelterapie en
dc.subject Ericksonian approach en
dc.subject Depression en
dc.subject Depressie en
dc.subject Adolessent en
dc.subject Adolescent en
dc.subject Ontwikkelingsteurnis en
dc.subject Kind en
dc.subject Child en
dc.subject Developmental disorder en
dc.subject Ericksoniaanse benadering en
dc.subject UCTD en_US
dc.title ’n Ericksoniaanse benadering tot sandspelterapie vir deelnemers wat depressie as ontwikkelingsteurnis ervaar en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record