Die pastorale versorging van die gesin wat 'n miskraam beleef het : 'n prakties-teologiese perspektief (Afrikaans)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dreyer, T.F.J. (Theunis Frederik Jacobus), 1946- en
dc.contributor.postgraduate Nel, Johan en
dc.date.accessioned 2013-09-06T15:11:48Z
dc.date.available 2006-04-07 en
dc.date.available 2013-09-06T15:11:48Z
dc.date.created 2000-04-01 en
dc.date.issued 2006-04-07 en
dc.date.submitted 2006-03-23 en
dc.description Thesis (PhD (Practical Theology))--University of Pretoria, 2006. en
dc.description.abstract Afrikaans: Die metodologiese model wat gevolg is het gepoog om deur die wisselwerking tussen teorie en praxis ‘n praktykteorie te lewer wat tot ‘n meer effektiewe bedizening in pastorale begeleiding van gesinne wat die trauma van ‘n miskraamsituasie beleef het, te kan dien. Indien hierdie praktykteorie geïmplementeer word, sal dit in die Prakties-Teologiese terugvra na die Woord daadwerklik daartoe bydra dat die beeld en bedoeling van die herdermotief in die pastoraat tot sy reg sal kom. Die ondersoek het van die hipotese uitgegaan dat daar ‘n leemte bestaan ten opsigte van die betrokkenheid van predikante by gesinne wat die trauma van ‘n miskraam beleef het. ‘n Empiriese ondersoek is gedoen en die resultate bevestig hierdie hipotese. In die literatuurstudie is daar gefokus op miskrame vanuit die perspektief van die rousmart-teorie en die gevolgtrekking is gemaak dat daar ‘n verband bestaan tussen ‘n miskraam en die rousmart wat daaruit voortspruit. Die status van die fetus, asook die vraag na die lewe ná die dood en die sin van lyding is vanuit verskillende perspektiewe ondersoek om as agtergrondskennis vir pastorale begeleiding te dien. Op grond van die resultate van die literatuurstudie en die empiriese ondersoekl is tot die slotsom gekom dat hierdie ‘n spesialiteitsgebied is, en dat ‘n toerustingskursus vir predikante kan lei tot ‘n beter begeleiding van mense in so ‘n situasie. Die raamwerk van so ‘n metodologiese model wat spesialiteitstoerusting vereis, sal moet fokus op die bemagtiging van predikante ten opsigte van die wêreld van die miskraamslagoffer, om sodoende daadwerklik hulpverlenend by die situasie betrokke te raak. ‘n Raamwerk vir so ‘n toerusting word as praktykteorie aangebied. English: The methodological model employed attempted to provide a practical theory through the interaction between theory and praxis to produce a more effective service in pastoral guidance to families who have experienced the trauma of a miscarriage situation. Should this practice theory be implemented, its Practical-Theological reference of the Word of God may actively contribute to the image and meaning of the pastoral motive in the pastorate being more clearly displayed. The study was based on the hypothesis that there is a need regarding the involvement of ministers with families who have experienced the trauma of a miscarriage. An empirical study was performed and the results confirm this hypothesis. In the literature study attention was focused on miscarriage from the perspective of the grief theory, and it was concluded that a causal relationship exists between miscarriage and the subsequent grief process. The status of the fetus, as well as the question regarding life after death and the purpose of suffering, were considered from various perspectives to provide background kwowledge for pastoral guidance. On the basis of the results of the literature study and empirical investigation, it was concluded that this is a speciality field, and that the appropriate preparation of ministers may equip them to better serve persons in a situation as this. The framework of such a methodological model requiring special preparation will have to focus on the empowerment of ministers with regard to the world of the victim of miscarriage, thus enabling them to become actively and supportively involved with the situation. A framework for the appropriate preparation of ministers is being offered as practice theory. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Practical Theology en
dc.identifier.citation Nel, J 2000 Die pastorale versorging van die gesin wat ‘n miskraam beleef het : ‘n prakties-teologiese perspektief, PhD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/23380 > en
dc.identifier.other H275/ag en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-03232006-104129/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/23380
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2000, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Miscarriage psychological aspects en
dc.subject Miscarriage religious aspect christianity en
dc.subject Pastoral counseling en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Die pastorale versorging van die gesin wat 'n miskraam beleef het : 'n prakties-teologiese perspektief (Afrikaans) en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record