Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?

Show simple item record

dc.contributor.author Buitendag, Johan
dc.date.accessioned 2013-07-15T07:09:45Z
dc.date.available 2013-07-15T07:09:45Z
dc.date.issued 2012-11-05
dc.description.abstract In hierdie artikel is betoog dat die Gereformeerde Ortodoksie se begrip van die sondeval ’n belemmering was vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap. Die rede hiervoor was dat dit ten eerste ’n bepaalde verstaan van liniêre tyd nahou en ten tweede dat dit ’n bonatuurlike ingryp veronderstel het. Albei hierdie aspekte het die debat onnodig problematiseer. Die argument is ontwikkel deur eerstens die probleem te definieer, gevolg deur ’n uiteensetting van die standpunte van Augustinus en Calvyn onderskeidelik oor die sondeval. As ’n heuristiese sleutel is die konsepte van infralapsarisme en supralapsarisme aangewend om die tema te ontleed. Die artikel is afgesluit met die oortuiging dat die imago Dei ’n beliggaamde menslike persoon is wat biologies in die geskiedenis in terme van selfbewussyn en morele verantwoordelikheid ontluik het. en
dc.description.abstract In this article it was argued that the Reformed Orthodoxy’s interpretation of the Fall had become an impediment in the dialogue between theology and science. The reason was that it assumed firstly a specific understanding of linear time and secondly a metaphysical intervention. Both events were unnecessarily problematising the debate. The argument was deployed by stating the problem, followed by an exposition of the views of Augustine and Calvin on the Fall. As a heuristic key, the concepts of infralapsarism and supralapsarism were applied respectively to analyse the topic. The article concluded with the conviction that the imago Dei is an embodied human person that had biologically emerged in history as a center of self-awareness, and moral responsibility. en
dc.description.librarian am2013 en
dc.description.librarian mn2013
dc.description.uri http://www.indieskriflig.org.za en
dc.identifier.citation Buitendag, J., 2012, ‘Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?’In die Skriflig/In Luce Verbi 46(1), Art. #41, 10 pages. http://dx.DOI.org/10.4102/ids.v46i1.41 en
dc.identifier.issn 1018-6441
dc.identifier.other 10.4102/ids.v46i1.41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/21939
dc.language.iso Afrikaans en
dc.publisher AOSIS Open Journals en
dc.rights © 2012. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en
dc.subject Gereformeerde Ortodoksie en
dc.subject Reformed Orthodoxy en
dc.subject Sondeval en
dc.subject Fall en
dc.subject Teologie en
dc.subject Theology en
dc.subject Natuurwetenskap en
dc.subject Science en
dc.title Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap? en
dc.title.alternative Is the Orthodoxy’s notion of the fall inhibitory for the dialogue between theology and science? en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record