Freedom from arrest for the foreign debtor : a jurisdictional perspective

Show simple item record

dc.contributor.author Bekker, P.M. (Petrus Thino)
dc.contributor.author Van Loggerenberg, Danie (Daniel Elhardus)
dc.date.accessioned 2013-07-04T14:21:48Z
dc.date.available 2013-07-04T14:21:48Z
dc.date.issued 2012
dc.description.abstract Die gemeenregtelike prosedure ten opsigte van die arres van ’n peregrinus verweerder om jurisdiksie te vestig of te bevestig, is ongrondwetlik verklaar in Bid Industrial Holdings (Pty) Ltd v Strang. In hierdie artikel word ’n oorsig van die geskiedenis, algemene beginsels en ontwikkeling van die prosedure gegee met die oog daarop om ’n kritiese ontleding te maak van die praktyk wat in Bid Industrial Holdings in die plek van die prosedure aanvaar is. Daar word aan die hand gedoen dat dié praktyk nie voldoende is nie en deur ’n ander prosedure vervang behoort te word. Verskillende prosedures word oorweeg. Ten slotte word aanbeveel dat die nuwe prosedure by wyse van ’n wysiging aan die Wet op die Hooggeregshof ingevoer behoort te word. af
dc.description.librarian am2013 en
dc.description.librarian ai2013 en
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en
dc.identifier.citation Bekker, T & Van Loggerenberg, DE 2012, 'Freedom from arrest for the foreign debtor : a jurisdictional perspective', Journal of Contemporary Roman Dutch Law, vol. 75, pp. 70-78. en
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/21836
dc.language.iso en en
dc.publisher LexisNexis en
dc.rights LexisNexis en
dc.subject Freedom from arrest en
dc.subject Foreign debtor en
dc.subject.lcsh Debtor and creditor -- South Africa en
dc.subject.lcsh Arrest -- South Africa en
dc.subject.lcsh Debt -- South Africa en
dc.subject.lcsh Debt -- Imprisonment for -- South Africa en
dc.title Freedom from arrest for the foreign debtor : a jurisdictional perspective en
dc.title.alternative Vryheid van arres vir die buitelandse skuldenaar : ’n jurisdiksionele perspektief af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record