Revisiting the liability of trade unions and/or their members during strikes : lessons to be learnt from case law

Show simple item record

dc.contributor.author Gericke, S.B. (Ezette)
dc.date.accessioned 2013-07-02T13:39:03Z
dc.date.available 2013-07-02T13:39:03Z
dc.date.issued 2012
dc.description.abstract Die omvang van vakbonde se aanspreeklikheid vir skade berokken aan hul lede (werknemers), werkgewers en selfs aan derde partye wat buite die vakbond-lidmaatskapverhouding of die diensverhouding staan, word in hierde artikel ondersoek. Dit is algemeen bekend dat stakings en protesoptrede deur vakbonde en werknemers nie altyd op ’n vreedsame of ’n wetsgehoorsame wyse plaasvind nie, ongeag of die staking aan die vereistes vir ’n beskermde staking voldoen of nie. Geweld, intimidasie, liggaamlike beserings en skade aan eiendom dui op gebrekkige dissipline en kontrole in vakbondgeledere. Sowel ’n statutêre as ’n deliktuele remedie het in die praktyk vorm aangeneem. Eisers wat tydens stakings skade gely het en die omvang daarvan kan bewys kan skadevergoeding eis. In hierdie artikel is die klem op die statutêre toepassingsgebied van die fundamentele reg om te staak en toepaslike regspraak oor die aangeleentheid. en_US
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_US
dc.identifier.citation Gericke, SB 2012, 'Revisiting the liability of trade unions and/or their members during strikes : lessons to be learnt from case law', Journal of Contemporary Roman Dutch Law/Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 75, no. 4, pp. 566-585. en_US
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/21787
dc.language.iso en en_US
dc.publisher LexisNexis en_US
dc.rights LexisNexis en_US
dc.subject Strikes en_US
dc.subject Vakbonde en_US
dc.subject Trade unions en_US
dc.subject Stakings en_US
dc.subject Aanspreeklikheid en_US
dc.subject Liability en_US
dc.title Revisiting the liability of trade unions and/or their members during strikes : lessons to be learnt from case law en_US
dc.title.alternative Herbesinning oor vakbonde en/of hul lede se aanspreeklikheid tydens stakings : lesse te leer uit die positiewe reg en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record